Kokybės krepšelis

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Projektą vykdo  Nacionalinė švietimo agentūra su partneriais (savivaldybėmis).

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2022-2023 m. m.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Uždaviniai:

 • padėti savivaldybėms (mokyklų steigėjams) sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerėti;
 • gerinti stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių bendrojo ugdymo mokyklų atsakomybę ir atskaitomybę už ugdymo kokybę, skiriant finansavimą veiklai tobulinti ir gerosios patirties sklaidai;
 • sumažinti bendrojo ugdymo kokybės skirtumus tarp savivaldybių ir bendrojo ugdymo mokyklų, suteikiant konsultacinę pagalbą ir finansavimą silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms.

Projekto veiklos:

 • tiksliniai metodiniai renginiai projekte dalyvaujančių mokyklų vadovams, pavaduotojams ir savivaldybių administracijų atstovams, siekiant sustiprinti jų kompetencijas, padedančias efektyviai planuoti ir įgyvendinti mokyklų veiklos tobulinimo planus;
 • išorinis mokyklų vertinimas pagal Geros mokyklos koncepciją. Išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra;
 • mokyklų veiklos tobulinimo planų įgyvendinimas. Kokybės krepšelis skiriamas dvejiems mokslo metams mokyklos veiklos tobulinimo planui įgyvendinti.

Kokybės krepšelio lėšos – 127 eurai kiekvienam mokyklos mokiniui;

 • mokyklų pažangos vertinimas. Įgyvendinus mokyklų tobulinimo planuose numatytas veiklas, Nacionalinė švietimo agentūra atliks silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų padarytos pažangos išorinį vertinimą. Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos padarytą pažangą įsivertins pačios.

Projekto veiklos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 – 14.50
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40