Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Rasa Legienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kab. Nr. 315
Kvalifikacija – II vadybos kategorija
Pedagoginė kvalifikacija – vokiečių kalbos mokytoja ekspertė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas
(Direk. pav. ugdymui)

Pietūs

Darbo laikas
(Mokytoja)

Pirmadienis

7.45 – 10.40
11.55 – 15.15

10.40 – 11.10

11.10 – 11.55

Antradienis

7.45 – 11.00
11.30 – 15.45

11.00 – 11.30

 

Trečiadienis

7.45 – 9.00
9.45 – 11.00
11.30 – 15.15
11.00 – 11.30 9.00 – 9.45

Ketvirtadienis

7.45 – 11.00
11.30 – 15.45
11.00 – 11.30  
Penktadienis 7.45 – 11.00
11.30 – 12.34
11.00 – 11.30

 

Kontaktai Telefonas 8 349 69 180

El. paštas Rašyti

Informacija

 1. Vidurinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais, gali būti atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą.
 2. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro:

2.1.  privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai, privalomai pasirenkami dalykai, dalykų moduliai, brandos darbas;

2.2.  laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai; pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.

 1. Mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, gimnazijoje sudarytos sąlygos įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekiama, kad jis pagilintų ir praplėstų pasirinktų sričių žinias, gebėjimus bei kompetencijas, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolesnį mokymąsi.
 2. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė;
 3. III–IV kl. mokinio individualiame ugdymo plane yra ne mažiau kaip 8 privalomų, privalomai pasirenkamų, laisvai pasirenkamų dalykų pamokos, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. Didinant pamokų skaičių per savaitę, laikomasi Higienos normoje nustatyto pamokų skaičiaus per dieną. Gimnazijoje sudaromos plačios turinio pasirinkimo galimybės: kompetencijoms gilinti skirti laisvai pasirenkami dalykai ar moduliai, sudaromos atskiros grupės dalykams mokyti pagal mokinių pasirinktus kursus, modulius, pasirenkamuosius dalykus.
 4. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, jų individualius ugdymo planus,    modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą.
 5. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką. Laikinąją grupę sudaro ne mažiau kaip 12 mokinių, su kai kuriomis išimtimis, atsižvelgiant į mokinių poreikius.
 6. Gimnazijoje parengta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta mokinio individualaus ugdymo plano keitimo tvarka.   
 7. Mokymosi pagal vidurinio ugdymo sritis organizavimo ypatumus apibrėžia gimnazijos ugdymo planas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
9. 15.55 – 16.40
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40