Tūkstančio mokyklos I

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001
Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
Projekto vertė 113 376 623,67 Eur
Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros
programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis
„Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis
ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo
ugdymo mokyklų mokytojai.
Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas.

Lyderystės raiška per partnerystę su kitomis mokyklomis, įstaigomis ir organizacijomis:

 • Bendradarbiavimą skatinančios veiklos tarp TŪM dalyvaujančių mokyklų atstovų, įtraukiant rajone vykusio projekto „Lyderių laikas 3“ tvarumo komandą;
 • Švietimo pagalbos teikimo modelio visiems mokiniams įveiklinimas per ilgalaikių užsiėmimų organizavimą bendruomenės nariams;
 • Mokyklų bendruomenių narių bendradarbiavimo ir lyderystės veikiant skatinimas.

Per dalijimąsi žiniomis, patirtimi ir ryšiais:

 • Tęstinės projektinės veiklos ir užsiėmimai moksleiviams, skirti lyderystės kompetencijų ugdymui;
 • Mokyklų bendruomenių narių bendradarbiavimo ir lyderystės veikiant skatinimas, siekiant efektyvios tinklaveikos ir kiekvieno moksleivio pažangos per metodinių dienų organizavimą;
 • Mokyklų savivaldos stiprinimas per reguliarių užsiėmimų, atliepiančių svarbiausius bendruomenių poreikius bei aktualijas, organizavimą;
 • Verslumo ir anterprenerystės ir lyderystės modelio sukūrimas;
 • Mokinių verslo, antreprenerystės ir lyderystės įgūdžių dirbtuvės.

Per stažuotes ir kvalifikacijos tobulinimo renginius:

 • Bendruomenės ir komandos formavimas;
 • Dalyvaujančioji lyderystė mokyklos bendruomenėje;
 • Emocinio, psichologinio mikroklimato stiprinimo mokymai;
 • Pedagoginių darbuotojų stažuotės kitose šalies įstaigose, siekiant gerosios patirties 4 TŪM srityse.

Per konsultacijas ir pagalbą:

 • Švietimo pagalbos teikimo modelio visiems mokiniams įveiklinimas per ilgalaikių užsiėmimų organizavimą mokyklų bendruomenės nariams;
 • Matematikos kompetencijų stiprinimas, organizuojant ilgalaikį mokinių konsultavimą.

Per infrastruktūros kūrimą:

 • Mokinių tarybos auditorijos įrengimas.
 • Muzikos ir dainavimo laboratorijų įrengimas.
 • Laisvalaikio ir lauko erdvių atnaujinimas, geokupolo įrengimas.
 • Dailės ir mokyklinio teatro studijos įkūrimas.
 • Technologijų dirbtuvių įrengimas ir modernizavimas.
 • Mokyklos erdvių, skirtų konferencijoms, aprūpinimas technologiniais sprendimais ir baldais.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai:
1) Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
2) Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
3) Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
4) Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
5) Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Projekto veiklos

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40