Gimnazistai – Europos kultūros paveldo renginio dalyviai

Gimnazistai – Europos kultūros paveldo renginio dalyviai

Jonavos rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje gimnazijos socialinės veiklos būrelis ,,Aš galiu“ kartu su dorinio ugdymo mokytoja Inga Kuuzeorg – Petrikoniene dalyvavo Europos kultūros paveldo dienų renginyje. Gimnazistai susidomėję klausėsi Sandros Petrukonytės – VŠĮ ,,Maceva“ edukatorės. ,,Ką pasakoja macevos: senųjų Lietuvos žydų kapinių dokumentavimo patirtys ir pamokos“- tokia paskaitos tema, suteikusi žinių apie tai, kiek Lietuvoje yra žydų poilsio vietų, kas yra epitafija ir macevos, kodėl skiriasi metų skaičiavimas. Vėliau renginio dalyviai ir organizatoriai patraukė į senąsias žydų kapines. Moksleiviai sužymėjo antkapius – macevas, juos nušveitė, išryškindami hebrajų kalba užrašytas epitafijas, fotografavo. Projekto veikla dar bus tęsiama – neužteko vienos dienos tvarkant Jonavos miesto žydų amžino poilsio vietos. Istorija gyva, kol yra ją puoselėjančių ir saugančių.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija, juridinio asmens kodas 190301488, Žeimių g. 20, Jonava, skelbia 2 kv. m koridorių ploto nuomos konkursą, esančio Žeimių g. 20, Jonava.
Koridorių ploto naudojimo paskirtis – prekybos automatų pastatymui. Patalpų paskirties keitimas negalimas. Pradinis nuompinigių dydis – 4,00 (keturi) eurai už kvadratinį metrą per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už elektros energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas. Nuomos terminas – 5 (penki) metai nuo sutarties pasirašymo dienos.
Konkurso dalyviai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriui, esančiam Žeimių g. 20, Jonavoje, 1 aukšte 115 kab., ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 21 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.
Voke turi būti pateikta:
1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti konkurso sąlygose nurodytas veiklas, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.
Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.
Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ūkiui Jūratė Balkuvienė, tel. (8 349) 35335, el. p. ukiodalis@gmail.com.
Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 8 eurai. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos sąskaitą Nr. LT204010043900050116. Konkursas įvyks 2020 m. rugsėjo 21 d. 10.00 val. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos pastate, Žeimių g. 20, Jonavoje, 115 kabinete.

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija nuomos konkurso sąlygos

Nepamirškite turėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sveikiname!

Sveikiname!

Mokslas – tai nenuilstantis ilgaamžis minties siekis susisteminti visus pažintinus pasaulio reiškinius. (A. Einšteinas)

Sveikiname ir  skanduojame valio raliečiui  Mantui Babilai, pripažintam šių mokslo metų geriausiu  Jeronimo Ralio gimnazijos abiturientu matematiku! Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Bronė Narkevičienė akademinės bendruomenės  vardu dėkoja Mantui už puikius matematikos pasiekimus. Ne vienerius metus Mantą matematikos įdomybių mokė mokytoja Rasutė Jaruševičienė.

Mantai, tegul tai būna pirmas žingsnis Tavo didelių svajonių link!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sveikiname!

Sveikiname!

Jau paskelbti XX nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai. Šiais mokslo metais konkurse dalyvavo 1243 mokiniai iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. 5–12 klasių mokinių kūryba kasmet įprasminama dramatišką XX a. antrosios pusės Lietuvos istoriją: tremtį, Holokaustą, partizaninį karą, neginkluotą pasipriešinimą, 1991 m. sausio įvykius. Iš viso sukurta 1149 darbų: piešinių (896), maketų (111), rašinių ir eilėraščių (94), filmų (21), fotografijų ir prezentacijų (14), dainų (13).Smagu minėti, kad mūsų gimnazijai atstovavo 3 ralietės, kurias paskatino dalyvauti istorijos mokytoja Vilija Kičienė. Ypač sėkmė lydėjo Iė klasės gimnazistę Ignę Kuzmickaitę, kuri pristatė savo sukurtą dainą „Prisimenam jus, tremtiniai ir karžygiai“, – užimta II vieta. Sveikiname Ignę ir dėkojame jos mokytojai.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Skelbia atranką kūno kultūros mokytojo pareigybei užimti

Skelbia atranką kūno kultūros mokytojo pareigybei užimti

Kūno kultūros Mokytojau, esi laukiamas Jeronimo Ralio gimnazijoje, jei gebi kokybiškai organizuoti ugdomąją veiklą, esi iniciatyvus, darbštus, pareigingas, gebi bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais ir jų tėveliais.

https://www.dirba.lt/skelbia-atranka-kuno-kulturos-mokytojo-pareigybei-549427.html?fbclid=IwAR0BtFUUmD5ugSVvnEoS3SQo3wVfN-AiKFzpJPko9caziOBhjnyE3jNIHoM