Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 • Tarybos pirmininkė - Daiva Sirtautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Tarybos sekretorė - Eglė Krutkevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Aptaria bendruomenės švietimo organizavimo klausimus.
 • Svarsto Gimnazijos ugdymo ir veiklos planus, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Analizuoja ugdymo programų ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
 • Aptaria, analizuoja ir priima nutarimus dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų, pasiekimų ir pažangos vertinimo, lankomumo, socialinės veiklos vykdymo, kėlimo į aukštesnes klases ir kitų mokinių ugdymo ir mokytojų profesinės veiklos klausimų.
 • Teikia siūlymus dėl komisijų ir darbo grupių sudarymo, aptaria jų veiklos rezultatus.
 • Slaptu balsavimu renka mokytojus į Gimnazijos tarybą.
 • Svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir direktoriaus teikiamais klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40