Saugos reikalavimų tvarkos aprašas

Saugos reikalavimų tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

                                                        Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d.

įsakymu Nr.V1-112

 

MOKINIŲ UGDYMO, GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMO IR

SAUGOS REIKALAVIMŲ JONAVOS JERONIMO RALIO

GIMNAZIJOJE NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokinių ugdymo, gimnazijos darbuotojų darbo organizavimo ir saugos reikalavimų Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje (toliau – Gimnazijoje) nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“.
 2. Aprašas reglamentuoja mokinių ugdymo, gimnazijos darbuotojų darbo organizavimo bei saugos reikalavimų būtinąsias sąlygas Gimnazijoje.

 

II SKYRIUS

ASMENS APSAUGOS IR HIGIENOS UŽTIKRINIMO BENDRI REIKALAVIMAI

 

 1. Į Gimnazijos patalpas asmenys įleidžiami per atskirus įėjimus. Įėjimas Nr. 1 skirtas III–IV klasių mokiniams, Įėjimas Nr. 2 – II klasių mokiniams, Įėjimas Nr. 3 – I klasių mokiniams. Įėjimas Nr. 4 – darbuotojams ir lankytojams.
 2. Asmenys į Gimnazijos patalpas įleidžiami tik su nosį ir burną dengiančiomis asmens apsaugos priemonėmis (veido kaukėmis, respiratoriais ar kitomis priemonėmis).
 3. Asmenys įėję į Gimnazijos patalpas dezinfekuoja rankas dezinfekciniu skysčiu.
 4. Sudaromos sąlygos mokiniams, darbuotojams matuoti(s) temperatūrą tik atvykus į Gimnaziją.
 5. Mokiniams sudaromos sąlygos pasimatuoti temperatūrą Gimnazijos visuomenės sveikatos specialistės 215 kabinete.
 6. Jei atvykusiojo kūno temperatūra aukštesnė nei 37,3° C, asmuo neįleidžiamas į įstaigą.
 7. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjas kvėpavimas ar pan.), nedelsiant yra izoliuojamas 215 kab. Apie negalavimą informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja COVID-19 viruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
 8. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar pan.), nedelsiant apleidžia Gimnazijos patalpas ir kreipiasi konsultacijos Karštąja COVID-19 viruso linija tel. 1808 arba susisiekia su šeimos gydytoja.
 9. Jeigu Gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvo (globėjų, rūpintojų) gauna informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekcija), direktorius apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.
 10. Gimnazijos patalpose mokiniai ir darbuotojai turi laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metro atstumo.
 11. Draudžiama Gimnazijoje lankytis asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 12. Draudžiama veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas bei kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių.
 13. Pašaliniai asmenys negali patekti į Gimnazijos patalpas, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo procesui organizuoti.
 14. Gimnazijos patalpose sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvų pateikiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Rankų dezinfekcijai skirtos priemonės yra gerai matomoje vietoje, prie įėjimo arba koridoriuose, prie tualetų, kabinetuose.
 15. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, vėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) dezinfekuojami 2 kartus per dieną.
 16. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos vėdinamos ir išvalomos.
 17. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
 18. Kitų patalpų valymas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpoms valyti COVID-19 pandemijos metu.

 

III SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. I klasių mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos II aukšte, paskirtoje klasėje. II klasių mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos I aukšte, paskirtoje klasėje. III ir IV klasių mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos III aukšte, toje pačioje mokymo patalpoje. Persirengimo spintelės išdėstomos tame aukšte, kur vyksta pamokos skirtingų klasių mokiniams.
 2. Gamtos mokslų, informacinių technologijų, menų, technologijų, kūno kultūros ugdymo pamokos vyksta specializuotose patalpose, į kurias atvyksta mokiniai.
 3. Organizuojamos po dvi to paties dalyko pamokas (išskyrus muzikos, dailės, kūno kultūros).
 4. Leidžiant oro temperatūrai bei dalyko turiniui, pamokos gali būti organizuojamos lauke.
 5. Pertraukų metu (išskyrus ilgąją pertrauką) mokiniai gali valgyti atsineštą maistą klasėje, laikantis higienos taisyklių.
 6. Ilgosios pertraukos metu yra vykdoma kabinetų dezinfekcija.
 7. Valgykloje maitinimas vyksta pagal parengtą atskirą grafiką.
 8. Pamokų metu mokytojai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 9. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai, globėjai, rūpintojai ar pan.) , kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 10. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aprašas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d. ir galioja iki teisės aktų pakeitimų.
 2. Aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina Gimnazijos direktorius.
 3. Aprašas viešai skelbiamas Gimnazijos internetiniame tinklapyje.

_______________