Pasirinkto mokomojo dalyko, dalykų kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo tvarkos aprašas

Pasirinkto mokomojo dalyko, dalykų kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. V1-232

 

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJA

 PASIRINKTO MOKOMOJO DALYKO, DALYKO MODULIO, DALYKO MOKYMOSI KURSO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pasirinkto mokomojo dalyko, dalykų kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo tvarkos aprašas (toliau– Aprašas) reglamentuoja mokomojo dalyko (privalomai pasirenkamojo ar pasirenkamojo), dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo tvarką.
 2. Tvarka parengta, vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (2013 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-475 nauja redakcija) ir 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457.
 3. Aprašo tikslas – reglamentuoti mokomojo dalyko (privalomai pasirenkamojo ar pasirenkamojo), dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo tvarką, sudarant galimybes mokiniams:

3.1. optimaliau išnaudoti savo gebėjimus, polinkius, turimą patirtį;

3.2. reguliuoti mokymosi krūvius;

3.3. pasirinkti interesus ir individualų mokymosi stilių geriau atitinkančias programas, išvengti mokymosi nesėkmių;

3.4. atsakingai ir kryptingai ugdytis, siekiant sąmoningai užsibrėžtų tikslų ir karjeros.

II SKYRIUS

MOKOMOJO DALYKO PROGRAMOS, DALYKO MOKYMOSI KURSO AR

PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO KEITIMAS

 1. III klasių mokiniams einamųjų mokslo metų pirmą mokslo metų savaitę, pirmo pusmečio arba mokslo metų pabaigoje galima:

4.1. pasirinkti mokytis naują mokomąjį dalyką, dalyko modulį;

4.2. atsisakyti mokytis mokomojo dalyko, dalyko modulio;

4.3. keisti dalyko mokymosi kursą.

 1. IV klasių mokiniams einamųjų mokslo metų pirmo pusmečio pabaigoje galima:

5.1. pasirinkti mokytis dalyko modulį;

5.2. atsisakyti mokytis mokomojo dalyko, dalyko modulio;

5.3. keisti dalyko mokymosi kursą į žemesnį (pvz., iš A į B, B2 į B1).

 1. Konkretų laikotarpį, kurio metu galima pateikti pageidavimą dėl mokomojo dalyko, dalyko modulio pasirinkimo ar atsisakymo, dalyko mokymosi kurso keitimo, nustato ir paskelbia gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už VUPA įgyvendinimą.
 2. III klasių mokiniai, norintys keisti dalyko mokymosi kursą į aukštesnį, pasirinkti naują mokomąjį dalyką, privalo:

7.1. ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki pusmečio pabaigos užpildyti nustatytos formos prašymą (priedas) ir pasirašytinai informuoti klasės auklėtoją ir dalyko(-ų) mokytoją(-us);

7.2. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pusmečio pabaigos laikyti kurso skirtumo įskaitą;

7.3. grąžinti buvusiam mokomojo dalyko mokytojui (bibliotekai) vadovėlius ir kitas mokymosi priemones, jei buvo paėmę.

 1. IV klasių mokiniai, norintys keisti dalyko mokymosi kursą į žemesnį, atsisakyti dalyko, dalyko modulio ar pasirinkti dalyko modulį privalo:

8.1. ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki pusmečio pabaigos užpildyti nustatytos formos prašymą (priedas) ir pasirašytinai informuoti klasės auklėtoją ir dalyko(-ų) mokytoją(-us);

8.2. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pusmečio pabaigos laikyti žemesnio kurso programą apimančią įskaitą, jeigu turi neigiamą to dalyko įvertinimą;

8.3. grąžinti buvusiam mokomojo dalyko mokytojui (bibliotekai) vadovėlius ir kitas mokymosi priemones, jei buvo paėmę.

 1. Jei mokinys nebaigė mokomojo dalyko programos, į brandos atestatą nebaigtas dalykas nerašomas.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui informuoja mokinį, kad jo pageidaujami keitimai negalimi, jei po pakeitimų:

10.1. individualiame ugdymo plane susidaro netinkamas savaitinių valandų ar mokomųjų dalykų skaičius;

10.2. nėra laisvų vietų laikinosiose grupėse;

10.3. tektų išformuoti grupę, tuo pažeidžiant kitų grupės mokinių individualaus ugdymo plano pasirinkimus.

III SKYRIUS

ĮSKAITŲ VYKDYMAS, INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KEITIMAS

 1. Keičiant dalyko mokymosi kursą į aukštesnį (pvz., iš B į A, B1 į B2) arba pasirinkus naują mokomąjį dalyką mokiniui reikia laikyti dalyko programos kurso skirtumų įskaitą:

11.1. mokomojo dalyko mokytojas parengia kurso skirtumų įskaitos programą, numato atsiskaitymo terminus ir formas;

11.2. pagal mokytojo parengtą programą mokinys mokosi savarankiškai ir mokytojo nustatytu laiku laiko įskaitą.

 1. Dalyko programos kurso skirtumų įskaitos nereikia laikyti:

12.1. keičiant dalyko mokymosi kursą į žemesnį (pvz.: iš A į B, B2 į B1), jei mokinį tenkina turimas pažymys;

12.2. pasirenkant dalyko modulį.

 1. Mokomojo dalyko programos kurso skirtumo įskaita vertinama pažymiu taikant dešimties balų sistemą. Įskaitos pažymys įskaitomas kaip pusmečio (arba metinis) įvertinimas.
 2. Mokinys privalo mokytis ankstesnio dalyko ar ankstesniu dalyko mokymosi kursu, jei nelaiko ar neišlaiko kurso skirtumo įskaitos (t. y. įskaita įvertinama nepatenkinamu pažymiu).
 3. Mokinys, praleidęs daugiau kaip 30 proc. pageidaujamo keisti dalyko pamokų be pateisinamos priežasties per pusmetį, neturi teisės keisti dalyką/ kursą.
 4. Iki II pusmečio pradžios (mokslo metų pabaigos) klasių auklėtojai užpildo mokomųjų dalykų keitimų lentelę individualiame mokymo plane ir kartu su mokinių prašymais jas pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui, atsakingai už VUPA įgyvendinimą.
 5. Mokomųjų dalykų, dalykų mokymosi kursų ar dalykų modulių keitimai įforminami gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 6. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už VUPA įgyvendinimą, užregistruoja mokinių mokomųjų dalykų keitimus ir kurso skirtumo įskaitų įvertinimus dalyje „Mokinių dokumentai“.

IV SKYRIUS

SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA

 1. Klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą, supažindina III–IV klasių mokinius su šia tvarka iki einamųjų mokslo metų spalio 15 d.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų, išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją su mokiniu, jo klasės auklėtoju bei pavaduotoju ugdymui, sprendimą priima mokyklos direktorius.
 2. Tvarka įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
 3. Tvarka gali būti keičiama, vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų planų pakeitimais Mokytojų tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu.

_________________________

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos pasirinkto mokomojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo tvarkos aprašo priedas