Nuostatai

Nuostatai

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2011 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1 TS-135

 

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija, trumpasis pavadinimas – Jeronimo Ralio gimnazija, kodas 190301488.
3. Mokykla įsteigta 1947m. Pagrįsta istoriniais šaltiniais.1947-1948 m. m. išleista pirmoji gimnazijos moksleivių laida. Pagrindas: Kauno apskrities archyvo 2004 m. vasario 17d. raštas Nr. V-10-636. 1993m. mokyklai suteiktas Jeronimo Ralio vardas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
6. Savininkas – Jonavos rajono savivaldybė.
7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jonavos rajono savivaldybės taryba.
8. Buveinė – Žeimių g. 20, 55125 Jonava.
9. Grupė – bendrojo lavinimo mokykla.
10. Tipas – vidurinė mokykla.
11. Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.
12. Mokymo kalba – lietuvių.
13. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
14. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

15. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.
16. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:
16.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
16.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
16.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
16.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
16.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
16.2.4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
16.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
17. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
17.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
18. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.
19. Gimnazijos veiklos uždaviniai:
19.1. teikti mokiniams kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;
19.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
19.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
19.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.
20. Gimnazijos funkcijos:
20.1. vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
20.2. teikia bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir įgyvendina pagrindinio ugdymo programos pirmąją bei antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo programą;
20.3. vykdo formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programas;
20.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
20.5.vykdo mokymosi sutartyse sutartus įsipareigojimus;
20.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
20.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;
20.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
20.9. organizuoja tėvų (rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
20.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
20.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
20.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
20.13. organizuoja mokinių maitinimą ir vežimą į mokyklą ir iš jos į namus;
20.14. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
20.15. vykdo Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;
20.16. dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos ar jai pavaldžių institucijų vykdomuose ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;
20.17. vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevenciją;
20.18. vykdo vengiančių privalomo mokymosi kontrolę;
20.19. ruošia ir įgyvendina vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programas;
20.20. dalyvauja projektuose, kurių realizavimas padeda stiprinti Gimnazijos materialinę bazę, intelektualinius resursus, su galimybę plėtoti mokinių pamokinę ir neformaliojo ugdymo veiklą.
21. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. GIMNAZIJOS TEISĖS

22. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę;
22.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
22.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
22.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
22.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
22.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
22.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
22.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

23. Gimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas – Gimnazijos strateginis planas, Gimnazijos metinė veiklos programa, Gimnazijos ugdymo planas.
23.1. Gimnazijos strateginiam planui pritaria Gimnazijos taryba, Jonavos rajono savivaldybės taryba, tvirtina Gimnazijos direktorius.
23.2. Gimnazijos metinei veiklos programai pritaria Gimnazijos taryba, tvirtina gimnazijos direktorius.
23.3. Gimnazijos ugdymo planui pritaria Gimnazijos taryba, derinama su Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu asmeniu, tvirtina mokyklos direktorius.
24. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu pareigoms skiria ir iš jų atleidžia Jonavos rajono savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Direktoriaus funkcijos organizuojant ir koordinuojant mokyklos veiklą:
25.1. suderinęs su Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą;
25.2. nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis;
25.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
25.4. priima mokinius Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
25.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
25.6. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;
25.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
25.8. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
25.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
25.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;
25.11. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;
25.12. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
25.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
25.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
25.15. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
25.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
25.17. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;
25.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
25.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
26. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

27. Gimnazijoje veikia Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba ir Metodinės grupės.
28. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų), vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Gimnazijos interesams.
29. Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 mokytojai, 5 mokiniai, 5 Gimnazijoje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Kadencijos trukmė 2 metai.
30. Į Gimnazijos tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų visuotinis susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių taryba.
31. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
32. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
33. Taryba:
33.1. teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
33.2. aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, Gimnazijos metinę veiklos programą, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;
33.3. teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
33.4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
33.5. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
33.6. teikia siūlymų Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
33.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
33.8. teikia siūlymų dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
33.9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
34. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
35. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.
36. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
37. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.
38. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
39. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.
40. Gimnazijoje veikia Gimnazijos mokinių taryba. Į mokinių tarybą kiekviena klasė deleguoja po 1 mokinį. Kadencijos trukmė 2 metai. Savivaldos institucijai vadovauja Gimnazijos prezidentas, renkamas visuotinio mokinių susirinkimo. Mokinių savivaldos institucija inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.
41. Gimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje, teikia Gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
42. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Gimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

43. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
44. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
45. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

46. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
47. Gimnazijos lėšos:
48.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
48.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
48.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
48.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
49. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
50. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
51. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Jonavos rajono savivaldybės taryba.
53. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Jonavos rajono savivaldybės tarybos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.
54. Gimnazija registruojama Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Vyriausybės nustatyta tvarka.
55. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2011- 04 – 06 posėdžio
protokoliniu nutarimu
(protokolo Nr. 2)