Nuostatai

Nuostatai

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. rugpjūčio 5 d.
sprendimu Nr. 1 TS-130

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, Gimnazijos buveinę, grupę ir tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritį ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, Gimnazijos savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Gimnazijos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Gimnazijos veiklos priežiūrą, Gimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkymo ar likvidavimo tvarką ir kitas nuostatas.
2. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija, trumpasis pavadinimas – Jeronimo Ralio gimnazija.
3. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 190301488.
4. Mokyklos įsteigimo data – 1921 m.
5. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
6. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
7. Savininkas – Jonavos rajono savivaldybė.
8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jonavos rajono savivaldybės taryba ir jos kompetencija:
8.1. tvirtina Nuostatus;
8.2. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;
8.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
8.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
8.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
8.6. vykdo kitus teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
9. Gimnazijos buveinė – Žeimių g. 20, LT-55125 Jonava.
10. Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus institucijų klasifikatorius:
10.1. grupė – bendrojo ugdymo mokykla;
10.2. tipas – gimnazija;
10.3. paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija.
11. Mokymo kalba – lietuvių.
12. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai:
12.1. grupinio mokymosi forma įgyvendinama:
12.1.1. kasdieniu būdu;
12.1.2. nuotoliniu būdu;
12.1.3. neakivaizdiniu būdu (įgyvendinant suaugusiųjų bendrojo ugdymo programas);
12.2. pavienio mokymosi forma įgyvendinama:
12.2.1. savarankišku būdu;
12.2.2. nuotoliniu būdu;
12.2.3. ugdymosi šeimoje būdu.
13. Vykdomos švietimo programos:
13.1. pagrindinio ugdymo programos antroji dalis;
13.2. vidurinio ugdymo programa;
13.3. neformaliojo švietimo programos;
13.4. suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos antroji dalis;
13.5. suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa;
13.6. kitos programos, kurias vykdyti įpareigoja teisės aktai.
14. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:
14.1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
14.2. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
14.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
14.4. brandos atestatas ir jo priedas;
14.5. kiti teisės aktais nustatyti pažymėjimai.
15. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Gimnazijos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką.
16. Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, sporto ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.
18. Veiklos rūšys pagal Ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:
18.1. pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis vidurinis ugdymas:
18.1.1. pagrindinis ugdymas;
18.1.2. vidurinis ugdymas;
18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
18.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas;
18.2.2. švietimui būdingų paslaugų veikla;
18.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
18.3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas;
18.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas;
18.3.3. bibliotekų, archyvų, muziejų veikla.
19. Gimnazijos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.
20. Gimnazijos uždaviniai:
20.1. įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį:
20.1.1. užtikrinti darnią prigimtinių mokinio galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą;
20.1.2. siekti aukštų mokinių pasiekimų moksle, jiems įgyjant žinių ir išsiugdant bendruosius gebėjimus ir kompetencijas;
20.1.3. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandienio gyvenimo ir ateities poreikius;
20.1.4. atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;
20.1.5. ugdyti ir stiprinti mokinių pagarbą valstybei ir įstatymams, taip pat bendrojo visuomenės gėrio siekį;
20.1.6. skatinti mokinius ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo, komandinio darbo, lyderystės įgūdžius;
20.1.7. rūpintis pagal amžių pritaikytu mokinių lytiškumo ugdymu, grindžiamu dorinėmis vertybėmis;
20.2. įgyvendinant vidurinio ugdymo programą:
20.2.1. sudaryti sąlygas, padedančias mokiniui išsiugdyti atsakomybės, humanizmo ir demokratijos principais ir vertybėmis pagrįstą dorovinę ir pilietinę savimonę ir nuostatą vadovautis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje;
20.2.2. plėtoti pagrindines asmens galias ir ypač žinių visuomenės nariui svarbius aukšto lygmens kritinio mąstymo, problemų sprendimo, lyderystės ir kt. gebėjimus;
20.2.3. plėtoti dabarties gyvenime svarbius komunikacinius gebėjimus ir informacinę kultūrą (gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, kompiuterinį raštingumą);
20.2.4. ugdyti gyvenimo poreikius atliepiančią socialinę kultūrą – bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, kompetenciją, būtiną darniam sugyvenimui įvairių socialinių kultūrinių tradicijų visuomenėje;
20.2.5. puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti.
21. Įgyvendindama tikslą ir uždavinius, Gimnazija atlieka šias funkcijas:
21.1. vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis ir Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdama į Savivaldybės, sociokultūrinės aplinkos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, formuoja, konkretina, individualizuoja, diferencijuoja ir įgyvendina ugdymo turinį;
21.2. rengia ir vykdo dalykų ugdymo, pasirenkamųjų dalykų, modulių, integruotų dalykų, neformaliojo švietimo, projektų vykdymo programas, neformalųjį švietimą integruoja su bendruoju ugdymu, atsižvelgdama į mokinių poreikius, patirtį ir Gimnazijos galimybes;
21.3 padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti mokinių ugdymą(si) šeimoje pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas;
22.4. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius;
21.5. organizuoja mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) kultūrinį švietimą;
21.6. atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integruotą mokymą Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
21.7. teikia švietimo pagalbą (informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir kt.), ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
21.8. organizuoja ir vykdo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimų tyrimus ir patikrinimus, brandos egzaminus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
21.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką, sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;
21.10. sprendžia prevencinio darbo klausimus, vykdydama teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją, įgyvendina šios srities prevencines programas;
21.11. vykdo privalomo mokymosi priežiūrą;
21.12. inicijuoja socialinę paramą mokiniams teisės aktų nustatyta tvarka;
21.13. kuria Gimnazijoje modernią informavimo sistemą;
21.14. kuria Gimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;
21.15. kuria, turtina ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą edukacinę aplinką;
21.16. organizuoja Gimnazijos bibliotekos, muziejaus veiklą;
21.17. sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir profesines kompetencijas, dalintis gerąja darbo patirtimi;
21.18. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka steigia Gimnazijos vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;
21.19. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje ir mokinių pavėžėjimą į Gimnaziją ir atgal teisės aktų nustatyta tvarka;
21.20. tvarko mokinių ugdymo apskaitą elektroniniame dienyne ir jo duomenų pagrindu sudaro dienyną, kuris saugomas Gimnazijos archyve teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
21.21. Gimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
21.22. atlieka kitas Nuostatuose ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

22. Gimnazija, siekdama savo tikslo, įgyvendindama uždavinius bei atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
22.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
22.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius;
22.3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
22.4. dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar kitų švietimo institucijų organizuojamuose mokinių pasiekimų tyrimuose;
22.5. Savivaldybės tarybos arba Nuostatų nustatytu mastu prisiimti įsipareigojimus, sudaryti mokymo ir kitas sutartis;
22.6. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, kurių paskirtis – įgyvendinti viešuosius interesus, jeigu toks jungimasis neprieštarauja Gimnazijos steigimo dokumentams ir veiklos tikslams;
22.7. Gimnazijoje gali veikti mokinių ir jaunimo organizacijos, kurios skatina mokinių dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę ir socialinę brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius; jų veikla neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;
22.8. organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų vaikams apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
22.9. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
22.10. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų, ar inventoriaus nuomos;
22.11. esant būtinybei, koreguoti pamokų ir pertraukų, neformaliojo švietimo užsiėmimų, mokinių atostogų laiką.
23. Gimnazijos pareigos:
23.1. vykdyti Nuostatuose reglamentuotą veiklą;
23.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalinges įpročiams aplinką, ugdymo ir švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą;
23.3. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;
23.4. skelbti viešai informaciją apie Gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus.
24. Gimnazija gali turėti kitų šiuose Nuostatuose nenustatytų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Gimnazija veikia pagal Nuostatus, įregistruotus Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
26. Gimnazijos veiklos teisinis pagrindas:
26.1. Gimnazijos direktoriaus patvirtintas Gimnazijos strateginis planas, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
26.2. Gimnazijos direktoriaus patvirtintas Gimnazijos metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;
26.3. Gimnazijos direktoriaus patvirtintas Gimnazijos ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.
27. Gimnazija nusistato mokyklos bendruomenės narių elgesio normas, atsižvelgdama į Pedagogų etikos kodekso reikalavimus.
28. Gimnazijai vadovauja direktorius. Direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina, į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Savivaldybės meras Darbo kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
29. Direktoriaus pareigos:
29.1. organizuoja Gimnazijos darbą, kad būtų įgyvendinami Gimnazijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
29.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Nuostatų;
29.3. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Gimnazijoje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
29.4. tvirtina Gimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
29.5. atsako už 23.4 punkte nurodytos informacijos skelbimą, Gimnazijos veiklos rezultatus, demokratinį Gimnazijos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus;
29.6. rūpinasi mokytojų ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja trūkstamų darbuotojų paiešką;
29.7. inicijuoja Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę;
29.8. kartu su Gimnazijos taryba, Vaiko gerovės komisija sprendžia saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimo klausimus;
29.9. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;
29.10. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių mokiniui skyrimo;
29.11. kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir Gimnazijos tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą, parengtą pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą struktūrą ir reikalavimus;
29.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sisitemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
29.13. atsako už Gimnazijos finansinę veiklą, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Gimnazijos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas Gimnazijos darbuotojų darbo užmokesčiui), turto naudojimą ir disponavimą juo;
29.14. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), su pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, valstybine vaiko teisių apsaugos institucija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, atvejo vadybininkais, Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
29.15. sudaro mokyklos Vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą, užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Gimnazijoje; užtikrina sveiką ir saugią aplinką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams, vykdo kitus Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme mokyklos vadovui nustatytus įgaliojimus;
29.16. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
29.17. teisės aktų nustatyta tvarka gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
29.18. dalį savo funkcijų gali pavesti direktoriaus pavaduotojams teisės aktų nustatyta tvarka;
29.19. atlieka kitas pareigas, nustatytas pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.
30. Gimnazijos mokytojų metodinei veiklai organizuoti gali būti sudaroma metodinė taryba, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės.

V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

31. Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:
31.1. Gimnazijos taryba;
31.2. mokytojų taryba;
31.3. mokinių taryba.
32. Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą.
33. Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.
34. Gimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti švietimo įstaigos strateginių tikslų ir įgyvendinti švietimo įstaigos misiją. Gimnazijos tarybos nariu negali būti direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
35. Gimnazijos tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius (ne mažiau kaip 9).
36. Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai renkami atviru balsavimu visuotiniame tėvų susirinkime.
37. Mokytojai renkami slaptu balsavimu mokytojų tarybos posėdyje.
38. Mokiniai renkami I–IV gimnazijos klasių mokinių atstovų susirinkime.
39. Vietos bendruomenei atstovauja seniūnaitijos, kurios teritorijoje veikia Gimnazija, seniūnaitis.
40. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams.
41. Gimnazijos tarybos nariai atviru balsavimu pirmojo posėdžio metu išrenka tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
42. Gimnazijos tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis tarybos posėdis. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, sprendžiamasis balsas priklauso Gimnazijos tarybos pirmininkui. Nagrinėjant su mokytojų darbu susijusius klausimus, mokiniai į posėdį nekviečiami.
43. Gimnazijos tarybos posėdžius kviečia, juos organizuoja ir jiems pirmininkauja Gimnazijos tarybos pirmininkas.
44. Gimnazijos tarybos posėdyje gali būti kviečiami dalyvauti su svarstomais klausimais susiję asmenys be balso teisės.
45. Gimnazijos tarybos kompetencija:
45.1. pritaria Nuostatams, strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms ir jų pakeitimams, ugdymo planui, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;
45.2. teikia siūlymus dėl saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
45.3. teikia siūlymus dėl mokinių neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų, projektų rengimo, mokymo priemonių užsakymo;
45.4. dalyvauja stebėtojų teisėmis pretendentų atrankoje, priimant mokytoją į darbą, išsakant nuomonę;
45.5. įvertinusi direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir Gimnazijos bendruomenės narių siūlymus priima sprendimą dėl direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį Savivaldybės merui;
45.6. svarsto Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;
45.7. svarsto direktoriaus teikiamus klausimus;
45.8. pasirenka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
45.9. sprendžia kitus su Gimnazijos veikla susijusius klausimus.
46. Gimnazijos taryba už veiklą atsiskaito juos rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams kartą per metus.
47. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
48. Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija pedagoginių darbuotojų profesiniams bei Gimnazijos veiklos klausimams spręsti. Į mokytojų tarybą gali būti renkami pedagoginiai darbuotojai (tame tarpe direktoriaus pavavaduotojai ugdymui), ugdymo skyriaus(-ių) vedėjas(-ai), jei turi pamokų). Mokytojų tarybos nariu negali būti direktorius.
49. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu pirmojo posėdžio metu išrenka mokytojų tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių. Mokytojų taryba renkama dvejiems metams.
50. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis balsas priklauso posėdžio pirmininkui.
51. Mokytojų tarybos posėdyje gali būti kviečiami dalyvauti su svarstomais klausimais susiję asmenys be balso teisės.
52. Mokytojų tarybos kompetencija:
52.1. aptaria bendruomenės švietimo organizavimo klausimus;
52.2. svarsto Gimnazijos ugdymo ir veiklos planus, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
52.3. analizuoja ugdymo programų ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus;
52.4. aptaria, analizuoja ir priima nutarimus dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų, pasiekimų ir pažangos vertinimo, lankomumo, socialinės veiklos vykdymo, kėlimo į aukštesnes klases ir kitų mokinių ugdymo ir mokytojų profesinės veiklos klausimų;
52.5. teikia siūlymus dėl komisijų ir darbo grupių sudarymo, aptaria jų veiklos rezultatus;
52.6. slaptu balsavimu renka mokytojus į Gimnazijos tarybą;
52.7. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir direktoriaus teikiamais klausimais.
53. Gimnazijoje veikia mokinių taryba. Mokinių tarybos nariai yra renkami I – IV klasių mokinių susirinkimuose vieneriems metams.
54. Mokinių tarybai vadovauja mokinių prezidentas, renkamas I–IV klasių mokinių visuotino slapto balsavimo būdu dvejiems metams.
55. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.
56. Mokinių taryba svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl mokinių tarybos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.
57. Gimnazijoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO
TVARKA IR ATESTACIJA

58. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir iš jo atleidžiami, jų veikla vertinama Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir kiti darbuotojai tobulina kvalifikaciją ir profesines kompetencijas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
61. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestacija vykdoma Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
62. Direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo(-ų) veiklos vertinimas vykdomas Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

63. Gimnazijos lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
64. Gimnazijos lėšų šaltiniai:
64.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
64.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
64.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
64.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
65. Gimnazijos buhalterinė apskaita organizuojama ir Gimnazijos metinių ataskaitų rinkinys rengiamas, teikiamas ir skelbiamas Buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
66. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
67. Gimnazijos veiklos priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
68. Mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas atliekamas Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

69. Gimnazija turi interneto svetainę adresu http://www.jralio.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pranešimai ir informacija visuomenei apie Gimnazijos veiklą skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka.
70. Nuostatai keičiami ar papildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Gimnazijos tarybos ar direktoriaus iniciatyva.
71. Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina Savivaldybės taryba.
72. Pakeisti Nuostatai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka ir įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
73. Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma jos struktūros pertvarka ar likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
74. Klausimai, neaptarti Nuostatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
______________________________

SUDERINTA
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos tarybos
2021 m. birželio 22 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu Nr.1
(protokolo Nr. V5-3)