Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklių papildymas 2014 m. gegužės 27 d. M2-106

Mokinių elgesio taisyklių papildymas 2015 m. sausio 28 d. Nr. M2-15

Mokinių elgesio taisyklių papildymas 2016 m. rugsėjo 23 d. Nr. M2-112

 

                                                                                                                                                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                                                                           Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus

                                                                                                                                                                                                                                                           2012 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. M2-294

I. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 Mokiniai turi teisę:

 1. Gauti informaciją apie Gimnazijos vykdomas programas, mokymosi formas.
 2. Nustatyta tvarka  įgyti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
 3. Pasirinkti mokymosi būdą, pasirenkamųjų dalykų programas, gavus rekomendacijas iš dėstančių mokytojų.
 4. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo  gerinimo ir įvairovės.
 5. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
 6. Nutraukti mokymąsi ir apie tai informuoti direktorių ar / ir klasės auklėtoją.
 7. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas.
 8. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.
 9. Remti Gimnaziją.
 10. Dalyvauti Gimnazijos savivaldoje Gimnazijos nuostatų nustatyta tvarka.
 11. Kreiptis į Gimnazijos direktorių, Mokinių parlamentą dėl Gimnazijos mokinių elgesio taisyklių pakeitimo ar papildymo.
 12. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
 13. Būti supažindintam su saugos reikalavimais bei Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis.
 14. Gauti socialinę, psichologinę, specialiąją  pedagoginę pagalbą.
 15. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
 16. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.
 17. Sukakus 14 metų apsispręsti dėl tikybos mokymosi.
 18. Į socialinę paramą teisės aktų nustatyta tvarka.

II. MOKINIŲ PAREIGOS IR DRAUDIMAI

 Mokiniai privalo:

 1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, šių taisyklių ir Gimnazijos darbo tvarkos, kitų Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
 2. Vykdyti Gimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo pavedimus, tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos Gimnazijoje palaikymu.
 3. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovybę ir visą Gimnazijos personalą, paisyti jų nuomonės.
 4. Stropiai mokytis, nuolat lankyti Gimnaziją, nepraleisti pamokų be pateisinamosios priežasties.
 5. Atvykęs į Gimnaziją po ligos ne vėliau kaip per 3 dienas  pateikti klasės auklėtojui pateisinamąjį dokumentą dėl praleistų pamokų.
 6. Nevėluoti į pamokas be pateisinamosios priežasties.
 7. Pamokų metu mokiniai negali išeiti iš Gimnazijos teritorijos be mokytojo, klasės auklėtojo ar tėvų sutikimo.
 8. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti Gimnazijos bendruomenės slaugytojai reikalingus dokumentus.
 9. Pranešti mokytojui arba bendruomenės slaugytojui, arba Gimnazijos direktoriaus pavaduotojams ugdymui, arba bet kuriam suaugusiam asmeniui apie Gimnazijoje susižeidusį mokinį, susižeidus ar susirgus kreiptis į Gimnazijos slaugytoją.
 10. Kultūringai elgtis ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, neskriausti silpnesnių už save mokinių, nesistumdyti su draugais, Gimnazijos patalpose nebėgioti, sveikintis su visais mokytojais ir svečiais, nekviesti į Gimnaziją pašalinių asmenų.
 11. Nevartoti necenzūrinių, šiurkščių žodžių, nerūkyti, nežaisti azartinių žaidimų.
 12. Įėjus į klasę mokytojui, svečiui, Gimnazijos vadovams, atsistoti ir taip su jais pasisveikinti.
 13. Saugoti Gimnazijos turtą: tausoti Gimnazijos inventorių, kabinetus. Pastebėjus sugadintą darbo vietą (stalą, kėdę ir kt.) nedelsiant pranešti kabinete  dirbančiam mokytojui. Už  Gimnazijos turto gadinimą mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako materialiai.
 14. Saugoti Gimnazijos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, prižiūrėti jų augmeniją
 15. Laikytis asmeninės higienos reikalavimų.
 16. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga.
 17. Dėvėti tvarkingą, Gimnazijos patvirtintą uniformą. Kailinius, paltus, puspalčius, striukes, lietpalčius kabinti rūbinėje arba asmeninėje rūbų spintelėje.
 18. Pamokose turėti visas mokytojo nurodytas darbui reikalingas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašiklius ir kita), laikytis mokytojo nustatytos pamokos darbo tvarkos.
 19. Pamokų metu išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius tik Gimnazijos direktoriui ar jo pavaduotojui leidus.
 20. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
 21. Savo elgesiu prisidėti prie Gimnazijos garbės kėlimo, gerbti Gimnazijos simbolius.
 22. Atsiskaityti su Gimnazijos biblioteka ir kiekvienu jam dėstančiu mokytoju mokslo metų pabaigoje arba išvykstant iš Gimnazijos. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokiniui dėstę mokytojai ir Gimnazijos bibliotekos vedėja.
 23. Saugoti savo daiktus.
 24. Laikytis kultūringo elgesio taisyklių valgant  valgykloje, nekelti triukšmo, o pavalgius, nunešti indus į plovyklą.
 25. Rūbinėje laikytis drausmės, gerbti rūbininko darbą. Už daiktų, paliktų rūbų kišenėse saugumą, Gimnazija neatsako.

Mokiniams draudžiama:

 1.  Ateiti į Gimnaziją neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, atsinešti į Gimnaziją alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, ginklų, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai ar gyvybei pavojingų daiktų, tabako gaminių.
 2. Rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas, keiktis, naudoti smurtą, jėga ar grasinimais spręsti asmeninius nesutarimus, ginčus.
 3. Atsinešti žaislų, nesusijusių su mokymo(si) procesu: švilpynių, šautuvėlių ir kt., žaisti azartinius žaidimus.
 4. Pamokos metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais.  Triukšmauti pertraukų metu naudojant garso stiprinimo ar mechanines garso skleidimo priemones. Pažeidus šią nuostatą, mobilusis telefonas, grotuvas ar ausinukas, ar kita priemonė paimama iš mokinio, perduodama Gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ir grąžinama tik tėvams (globėjams).
 5. Fotografuoti, filmuoti kitą mokinį be jo sutikimo.
 6. Įsinešti į Gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
 7. Sudaryti turtinius sandorius tarp mokinių.
 8. Pamokos metu vaikščioti ar kitaip trukdyti mokytojui vesti pamoką.
 9. Savavališkai išeiti iš pamokos.
 10. Gadinti ar pasisavinti Gimnazijos turtą.

III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

 1.  Mokiniai gali būti paskatinti Gimnazijos administracijos, auklėtojo, mokytojo padėka, pagyrimu.
 2. Gimnazijos padėka tėvams.
 3. Padėkos raštais, dovanomis.
 4. Išvykomis, ekskursijomis, kitomis skatinimo priemonėmis.
 5. Mokiniai, nevykdantys savo pareigų, mokinio elgesio taisyklių, atsako pagal įstatymus, Gimnazijos  nuostatus, vidaus tvarkos taisykles.
 6. Drausminių priemonių sistema:
  • Pastaba žodžiu.
  • Svarstymas klasės kolektyve.
  • Individualus klasės auklėtojo pokalbis.
  • Pastaba elektroniniame dienyne.
 7. Mokiniams gali būti skiriamos tokios gimnazijos direktoriaus drausminės nuobaudos:
  • Įspėjimas, pastaba, papeikimas.
  • Svarstymas Gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje.
  • Svarstymas Gimnazijos tarybos posėdyje.
  • Šalinimas iš Gimnazijos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. VEIKSMAI, KAI MOKINIO ELGESYS KELIA REALŲ PAVOJŲ JO PATIES AR KITŲ ASMENŲ GYVYBEI, SVEIKATAI, FIZINIAM SAUGUMUI AR TURTUI:

 1. Iškviečiamas Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
 2. Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams).
 3. Gali būti pakeičiama mokinio ugdymosi vieta. Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna  mokinių ugdymosi procesą pamokos metu.
 4. Pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas kito gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba.
 5. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama gimnazijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgus į gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą) arba švietimo pagalbos specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos.
 6. Organizuojamas mokinio daiktų patikrinimas.Jeigu Gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja gimnazijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį.
 7. Gimnazijos darbuotojas ir (ar) Gimnazijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant.
 8. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti mažiausiai du Gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – Gimnazijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga.
 9. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į gimnaziją. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas gimnazijos vadovo paskirto Gimnazijos darbuotojo.
 10. Panaudojami pagrįsti fiziniai veiksmai.

Gimnazijos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:

 • Apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;
 • Užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, Gimnazijos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;
 • Neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui;
 • Nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius Gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;
 • Nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; Atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar Gimnazijos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). Gimnazijos renginio metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas Gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga.

Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).

11. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:

 • Mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;
 • Mokinį vedant už rankos;
 • Guodžiant mokinį;
 • Pasveikinant mokinį;
 • Padedant neįgaliam mokiniui;
 • Mokant mokinį groti instrumentu, šokti;
 • Rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;
 • Rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese naudojamas priemones;
 • Teikiant pirmąją pagalbą.

12. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:

 • Naudojami kaip bausmė;
 • Naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;
 • Naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;
 • Naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.

Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai.

Gimnazijos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.

Skiriant nuobaudas gali būti nesilaikoma nuobaudų eiliškumo.

________________________