Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. V1-122

                                                                                                                                 

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Mokykla, gerbdama mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, privalo padėti mokiniams išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti mokymą(si) pagal Bendrąsias ugdymo programas, apsaugoti individualią ir mokyklos nuosavybę bei įpareigoja juos laikytis šios būtinos tvarkos.

I SKYRIUS

MOKINIŲ TEISĖS

 1. Gauti informaciją apie Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos (toliau – Gimnazijos) vykdomas programas, mokymosi formas.
 2. Nustatyta tvarka  įgyti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
 3. Pasirinkti mokymosi būdą, pasirenkamųjų dalykų programas, gavus rekomendacijas iš dėstančių mokytojų.
 4. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo  gerinimo ir įvairovės.
 5. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
 6. Nutraukti mokymąsi ir apie tai informuoti direktorių ir klasės auklėtoją.
 7. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas.
 8. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.
 9. Remti Gimnaziją.
 10. Dalyvauti Gimnazijos savivaldoje Gimnazijos nuostatų nustatyta tvarka.
 11. Kreiptis į Gimnazijos direktorių, Mokinių tarybą dėl Gimnazijos mokinių elgesio taisyklių pakeitimo ar papildymo.
 12. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
 13. Būti supažindintam su saugos reikalavimais bei Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis.
 14. Gauti socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą.
 15. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
 16. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.
 17. Sukakus 14 metų apsispręsti dėl dorinio ugdymo mokymosi.
 18. Į socialinę paramą teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

MOKINIŲ PAREIGOS

 1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, šių taisyklių ir Gimnazijos darbo tvarkos, kitų Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
 2. Vykdyti Gimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo pavedimus, tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos Gimnazijoje palaikymu.
 3. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovybę ir visą Gimnazijos personalą, paisyti jų nuomonės.
 4. Stropiai mokytis, nuolat lankyti Gimnaziją, nepraleisti pamokų be pateisinamosios priežasties.
 5. Atvykęs į Gimnaziją po ligos ne vėliau kaip per 3 dienas  pateikti klasės auklėtojui  pateisinamąjį dokumentą dėl praleistų pamokų.
 6. Nevėluoti į pamokas be pateisinamosios priežasties.
 7. Pertraukų ir laisvo laiko tarpo tarp pamokų metu būti gimnazijoje ir užsiimti prasminga veikla.
 8. Laikytis žmonių bendrabūvio normų: gerbti vyresniuosius, mokytojus, mokyklos darbuotojus, klasės draugus, kitus mokinius. Būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams ir nediskriminuoti dėl dalyvavimo visuomenėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje.
 9. Viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo mokyklai.
 10. Pranešti mokytojui arba visuomenės sveikatos specialistą, arba Gimnazijos direktoriaus pavaduotojams ugdymui, arba bet kuriam suaugusiam asmeniui apie Gimnazijoje susižeidusį mokinį, susižeidus ar susirgus kreiptis į Gimnazijoje esantį visuomenės sveikatos specialistą.
 11. Kultūringai elgtis ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu. Sveikintis su visais mokytojais ir svečiais, nekviesti į Gimnaziją pašalinių asmenų.
 12. Nevartoti necenzūrinių, šiurkščių žodžių, nerūkyti, nežaisti azartinių žaidimų.
 13. Saugoti Gimnazijos turtą: tausoti Gimnazijos inventorių, kabinetus. Pastebėjus sugadintą darbo vietą (stalą, kėdę ir kt.) nedelsiant pranešti kabinete  dirbančiam mokytojui. Už  Gimnazijos turto gadinimą mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako materialiai.
 14. Laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose mokyklos patalpose ir jos teritorijoje.
 15. Laikytis asmeninės higienos reikalavimų.
 16. Fizinio ugdymo pamokose sportuoti tik su sportine apranga.
 17. Jei dėl objektyvių priežasčių mokytojas negali vesti pamokos, mokinys privalo: sąžiningai atlikti kito mokytojo skirtas užduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių, be mokytojo leidimo neišeiti iš klasės.
 18. Dėvėti tvarkingą aprangą, kailinius, paltus, puspalčius, striukes, lietpalčius palikti asmeninėje rūbų spintelėje.
 19. Pamokose turėti visas mokytojo nurodytas darbui reikalingas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašiklius ir kita), laikytis mokytojo nustatytos pamokos darbo tvarkos.
 20. Pamokų metu išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius tik Gimnazijos direktoriui ar jo pavaduotojui leidus.
 21. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
 22. Atsiskaityti su Gimnazijos biblioteka ir kiekvienu jam dėstančiu mokytoju mokslo metų pabaigoje arba išvykstant iš Gimnazijos. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokiniui dėstę mokytojai ir Gimnazijos bibliotekos vedėja.
 23. Saugoti savo daiktus.
 24. Laikytis kultūringo elgesio taisyklių valgant  valgykloje, nekelti triukšmo, o pavalgius, nunešti indus į plovyklą.

III SKYRIUS

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

 1. Ateiti į Gimnaziją neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, atsinešti į Gimnaziją alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, ginklų, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai ar gyvybei pavojingų daiktų, tabako gaminių.
 2. Rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas, keiktis, naudoti smurtą, jėga ar grasinimais spręsti asmeninius nesutarimus, ginčus.
 3. Pamokos metu naudotis mobiliuoju telefonu (jeigu jis nebūtinas ugdymo procesui), grotuvu, ausinukais. 
 4. Vestis į gimnaziją pašalinius asmenis; organizuoti ir žaisti azartinius žaidimus; virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją; pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio ar kitomis vaizdo, garso perdavimo priemonėmis; fotografuoti ir įrašinėti kitų gimnazijos bendruomenės narių pokalbius; atsinešti ir naudotis garso stiprinimo aparatūrą.
 5. Fotografuoti, filmuoti kitą mokinį be jo sutikimo.
 6. Įsinešti į Gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
 7. Sudaryti turtinius sandorius tarp mokinių, reikalauti pinigų ar kitų materialinių vertybių.
 8. Pamokos metu vaikščioti ar kitaip trukdyti mokytojui vesti pamoką.
 9. Savavališkai išeiti iš pamokos.
 10. Gadinti ar pasisavinti Gimnazijos turtą.

IV SKYRIUS

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą sutarties, vengiančiam lankyti pamokas, mokyklą ar nelankančiam mokyklos, individualiai (priklausomai nuo situacijos) taikomos šios nuobaudos:
  • Mokytojo, klasės vadovo (kuratoriaus) žodinė pastaba ar pastaba elektroniniame dienyne.
  • Netinkamam elgesiui kartojantis, mokytojas, klasės vadovas (kuratorius) pildo Gimnazijos drausmės pažeidimo aktą.
  • Prevencinis pokalbis su mokiniu ir drausminės poveikio priemonės skyrimas (elgesio fiksavimo lapo pildymas, sutarties su mokiniu pasirašymas numatant pasekmes ir kt.).
  • Mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje.
  • Direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda.
  • Siūlymas vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį (jei mokiniui yra daugiau nei 16 metų).
 2. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau – Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė.
 3. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, mokyklos darbuotojas, esant Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) nustatytoms sąlygoms ir siekdamas užtikrinti Mokyklos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:
  • pakeisti mokinio ugdymosi vietą;
  • iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;
  • organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
  • panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
 4. Daiktai, nesusiję su ugdymo(si) procesu gali būti konfiskuojami ir gražinami tik mokinio tėvams.
 5. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams), nuolat ir sistemingai nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą sutarties, vengiančiam lankyti mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms.
 6. Mokiniui gavus drausminę nuobaudą, informuojami jo tėvai.

________________________