Kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

PATVIRTINTA

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos

direktoriaus 2020 m. liepos 2 d.

įsakymu Nr. V1-97

 

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS, JO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Jonavos Jeronimo  Ralio  gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos  mokiniui specialistų kvalifikacijos  tobulinimo  nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (toliau – pedagoginiai darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, principus, įgyvendinimą ir finansavimą.
 2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.
 3. Kvalifikacijos kėlimas – tai nuolatinis gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų didaktinių ir dalykinių kompetencijų ugdymas.
 4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Kvalifikacija – asmens turimų kompetencijų ar profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų tam tikrai veiklai, visuma.

Kvalifikacijos tobulinimas – neformalus švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas.

Kvalifikacijos tobulinimo programa – kompetencijų plėtojimo planas ir jo realizavimo aprašas, kuriame nusakyti mokymo(si) tikslai, uždaviniai, formos, turinys, įgyvendinimo nuoseklumas, trukmė, numatyti mokymo(si) metodai ir priemonės, įgyjamos kompetencijos ir jų vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo programa gali būti sudaryta iš vieno ar kelių mokymo modulių.

Kvalifikacijos tobulinimo renginys – veikla pagal kvalifikacijos tobulinimo programą.

Edukacinė išvyka-seminaras – kvalifikacijos tobulinimo programa, kurios metu vykdomas kvalifikacijos tobulinimas.

Konferencija – teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau kaip 6 akademines valandas, vykdomas pagal programą.

Atvira pamoka/veikla – suplanuotos pamokos ar veikos organizavimas, stebėjimas, analizavimas ir aptarimas.

Kursai – Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas kvalifikacijos tobulinimo renginys.

Seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal kvalifikacijos tobulinimo programą.

Paskaita – išsamus, nuoseklus žodinės temos dėstymas ne trumpesnis nei 1 akademinė valanda.

Stažuotė (ilgalaikė ar trumpalaikė) – veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo programą, kuria siekiama įgyti ar plėtoti praktinės veiklos kompetencijas, įgyti praktinės patirties.

 II SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

 1. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojus ugdymui, mokytojus bei pagalbos mokiniui specialistus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant mokinių pasiekimų gerinimo, atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi
 2. Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai:
  • Tenkinant gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo
  • Skatinti, kad darbuotojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, didinant jų atsakomybę už ugdymo(-si) kokybę.
  • Plėtoti bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.
  • Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.
 3. Kvalifikacijos tobulinimo principai:
  • Lygiateisiškumas – kiekvienas gimnazijos pedagoginis darbuotojas turi teisę tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos renginiuose.
  • Tęstinumas – sąlygų sudarymas pedagoginiams darbuotojams pradėti ir tęsti profesinių kompetencijų tobulinimą įvairiomis formomis.
  • Sistemingumas – kvalifikacijos tobulinimas yra sistemingas procesas.
  • Laisvas apsisprendimas – kvalifikacijos renginiai pasirenkami laisvai, derinant juos su gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano tikslais ir uždaviniais bei gimnazijos finansinėmis galimybėmis.
  • Suinteresuotumas – dalyvavimas kvalifikacijos renginiuose leidžia siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos atestuojantis. Gimnazijos administracija ir metodinės grupės atsižvelgia į pedagoginio darbuotojo kvalifikacijos tobulinimą, vertina jo darbus, metinės veiklos rezultatus.

 III SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮGYVENDINIMAS

 1. Pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją plėtoti gali įgydami kito(ų) mokomojo(ųjų) dalyko(ų), ugdymo srities pedagoginės specializacijos ir (ar) vadovavimo ir lyderystės kompetencijų aukštojoje mokykloje.
 2. Pedagoginiai darbuotojai profesines kompetencijas gali tobulinti pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas – kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, edukacinėse išvykose-seminaruose, konferencijose, kursuose, seminaruose, paskaitose stažuotėse ir savišvietos būdu.
 3. Gimnazija sudaro sąlygas pedagoginiams darbuotojams pasinaudoti teise ne mažiau kaip 5 dienas  per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo
 4. Pedagoginiai darbuotojai tobulinti profesines kompetencijas savišvietos būdu gali dalyvaudami ugdomosios ir vadybinės veiklos stebėjimuose ir aptarimuose, praktinės veiklos refleksijose ir kitose neformaliojo suaugusių švietimo veiklose:
  • dalyvaudamas įstaigos, kaip besimokančios bendruomenės, ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklose;
  • stebėdamas ir aptardamas ugdomąsias veiklas (pamokas), reflektuodamas praktinę veiklą, dalindamasis patirtimi dalykinėse (metodinėse) grupėse;
  • įsivertindamas savo profesinę veiklą;
  • analizuodamas veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 5. Kvalifikacijos tobulinimas yra planuojamas asmens, gimnazijos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis:
  • pedagoginis darbuotojas ne rečiau nei kartą per metus įsivertina savo profesines kompetencijas, remdamasis mokinių pasiekimų ir pažangos, gimnazijos rezultatais bei kitais rodikliais, numato kompetencijų tobulinimo tikslus, renkasi profesinių kompetencijų tobulinimo formas ir Programas;
  • gimnazija analizuoja pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų augimą ir jų poveikį mokinių pasiekimams ir pažangai remdamiesi gimnazijos veiklos įsivertinimo, išorinio vertinimo, pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų įsivertinimo duomenimis ir kitais prieinamais duomenimis ir rekomendacijomis; atsižvelgdama į pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikius ir remdamasi Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“, planuoja pedagoginių darbuotojų profesinį tobulėjimą.
 6. Gimnazijos kvalifikacijos kėlimas planas siejamas su gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.
 7. Pirmenybė kvalifikaciją kelti teikiama:
  • keliant kvalifikaciją ne pamokų metu;
  • keliant kvalifikaciją nemokamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
  • keliant kvalifikaciją kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kurie numatyti kaip gimnazijos prioritetai;
  • pedagoginiams darbuotojams, kuriems numatyta atestacijos programoje atestuotis einamaisiais metais;
  • keliant kvalifikaciją renkantis kvalifikacijos renginius, organizuojamus
 8. Gimnazija organizuoja tikslinius seminarus gimnazijos pedagogams mokinių atostogų metu.
 9. Pedagoginiai darbuotojai:
  • laisvai renkasi kvalifikacijos tobulinimo formas, programas bei tobulinimosi laiką;
  • derina savo kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimą su gimnazijos tikslais, poreikiais, Gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų rekomendacijomis ir gimnazijoje sudarytais kvalifikacijos tobulinimo planais;
  • naudojasi mokymo lėšomis, skirtomis kvalifikacijai tobulinti, steigėjo teikiamomis galimybėmis kvalifikacijai tobulinti teisės aktų nustatyta tvarka;
  • gali teikti siūlymų apie kvalifikacijos tobulinimo kryptis, tematiką,
 10. Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui gali rekomenduoti ar pasiūlyti mokytojui ar pedagoginių darbuotojų komandai vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį, susijusį su gimnazijos veikla ar strateginiais ir metiniais veiklos tikslais ar mokytojų kompetencijų ugdymu, atsižvelgiant į mokytojo metinės veiklos tobulinimo
 11. Pedagoginiai darbuotojai gali vykti į stažuotes, įvairių fondų organizuojamas Lietuvoje ir užsienyje, vadovaujanti Lietuvos Respublikos Darbo
 12. Pedagoginiai darbuotojai grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginių vykdo sklaidą, dalijasi gerąja patirtimi su kolegomis metodinėse ar kitose savivaldos grupėse.
 13. Į tos pačios programos mokamą kvalifikacinį renginį, kuris vyksta pamokų metu, išleidžiami 1–2 darbuotojai (išskyrus komandinį).
 14. Laikas profesiniam tobulėjimui mokytojui numatytas darbo krūvio sandaroje.
 15. Pedagoginiai darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, privalo ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki renginio pradžios pildyti prašymą, pateikti kvietimą ir suderinti su:
  • Gimnazijos direktoriumi – vykimo į renginį laiką ir apmokėjimą;
  • Gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui – pamokų tvarkaraštį (jei renginys yra ne pamokų metu, derinimas nereikalingas).
 16. Jei kvalifikacinis renginys yra nemokamas, vyksta ne darbo metu, suderinimas yra Poilsio, atostogų dienos tokiu atveju nėra kompensuojamos.
 17. Jei pedagoginiai darbuotojai yra pakankamai kėlę kvalifikaciją (žr. 10 punktą), tuomet apie jo dalyvavimą kvalifikaciniame renginyje sprendžia gimnazijos
 18. Vienos dienos komandiruotę direktoriaus patvirtina rezoliucija. Dviejų ir daugiau dienų – raštinės administartorė parengia leidimo vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį įsakymą.
 19. Pedagoginiai darbuotojai grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginių:
  • direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingam už kvalifikacijos tobulinimą, pateikia kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus;
  • pateikia sąskaitą–faktūrą, pinigų paėmimo kvitą, kelionės išlaidų dokumentus.

 IV SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FINANSAVIMAS, DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas:
  • valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis;
  • pačių pedagoginių darbuotojų lėšomis;
  • kitų šaltinių lėšomis.
 2. Iš valstybės biudžeto lėšų gali būti finansuojama pedagoginių darbuotojų edukacinių išvykų sąmatos dalis, kuri skirta kvalifikacijos tobulinimo programai
 3. Apie pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai skirtas lėšas kalendorinių metų pradžioje gimnazijos direktorius informuoja mokytojų tarybą.
 4. Kvalifikacijai skirtų lėšų naudojimo klausimą sprendžia Metodinė taryba, gavusi pasiūlymus iš metodinių grupių. Ji nustato proporcijas, kiek lėšų bus skirta bendriems seminarams, o kiek – pedagogų
 5. Skirstant lėšas atsižvelgiama į gimnazijos prioritetus, seminaro svarbą, kokybę bei jo reikalingumą gimnazijos ir mokytojo siekiamiems tikslams ir kvalifikacijos tobulinimo
 6. Pedagoginiams darbuotojams per mokslo metus apmokama už 5 dienų kvalifikacijos tobulinimo renginius (arba per 5-erius metus 25 dienų kvalifikacijos tobulinimo renginius). Bendri kvalifikacijos tobulinimo renginiai gimnazijos pedagoginiams darbuotojams yra įskaičiuojami. Esant pakankamai lėšų, metodinei tarybai pritarus, šis skaičius gali būti Trūkstant lėšų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas iš dalies, pinigus skirstant proporcingai mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, skaičiui.
 7. Pirmenybė kvalifikaciją kelti teikiama:
  • Neatestuotam mokytojui, taip pat mokytojui, kėlusiam kvalifikaciją mažesnį dienų skaičių, ar kėlusiems ne iš valstybės biudžeto (mokymo) lėšų.
  • Kolektyviniam kvalifikacijos kėlimui (grupinėms išvykoms į kitų miestų, rajonų kvalifikacijos kėlimo institucijas bei kitas šalis), jei tais metais tenkinami visų pavienių pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikiai ir tam yra mokytojų tarybos
  • Mokytojų pirminės medicinos pagalbos suteikimo ir įstaigų vadovų saugos darbe bei civilinės saugos kursams apmokėti.
 8. Pedagoginiam darbuotojui dalyvaujančiam kvalifikacijos kėlimo seminare Lietuvoje, apmokamos kelionės išlaidos, mokestis už seminarą, dienpinigiai (esant pakankamai mokytojų kvalifikacijai skirtų lėšų).
 9. Pedagoginiam darbuotojui, dalyvaujančiam kvalifikacijos kėlimo seminare užsienyje, seminaro išlaidos apmokamos iš dalies (esant pakankamai kvalifikacijai kelti skirtų lėšų), kai siunčia
 10. Gimnazijos direktorius tiesiogiai atsako už teisingą ir tikslingą valstybės biudžeto lėšų, skirtų kvalifikacijai kelti, naudojimą, kasmet atsiskaito gimnazijos
 11. Gimnazijos direktorius, pavaduotojos ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai gautus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus/pažymas kaupia bei pateikia suvestinę direktoriaus pavaduotojai ugdymui baigiantis kalendoriniams metams iki gruodžio 31 d.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Prašymai dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir direktoriaus įsakymai dėl leidimo vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginius saugomi gimnazijoje nustatyta dokumentų saugojimo
 2. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose yra pripažįstamas pagal kvalifikacijos tobulinimo renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus pažymėjimus/pažymas.
 3. Kvalifikacinius tobulinimo pažymėjimai saugomi asmeniškai.
 4. Šių Nuostatų pakeitimus bei papildymus svarsto gimnazijos Metodinė taryba, tvirtina gimnazijos

_____________________