Darbo tarybos rinkimų aprašas

Darbo tarybos rinkimų aprašas

PATVIRTINTA
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos

direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. V1-258

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS
DARBO TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija (toliau – Gimnazija) darbo tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gimnazijos darbo tarybos (toliau – Darbo taryba) rinkimų komisijos (toliau – Rinkimų komisija) sudarymo ir darbo tarybos rinkimų tvarką ir procedūras.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis.
3. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos darbuotojai, sulaukę 18 metų, ir kurių darbo santykiai su Gimnazija trunka ilgiau kaip šešis mėnesius.
4. Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Gimnaziją turintys Gimnazijos darbuotojai. Vienas darbuotojas gali siūlyti vieną kandidatą.
5. Darbo taryba sudaroma 3 metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

II SKYRIUS
DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA

6. Gimnazijos direktorius įsakymu tvirtina Rinkimų komisijos sudėtį, kurią sudaro 3 nariai.
7. Gimnazijos administracijos darbuotojai sudaro ne daugiau kaip trečdalį Rinkimų komisijos narių.
8. Darbo tarybos rinkimų komisija susirenka į pirmąjį posėdį ir pradeda Darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jos sudarymo dienos. Vėlesnius rinkimus organizuoja ir vykdo pati Darbo taryba.
9. Pirmajame posėdyje darbo tarybos rinkimų komisija iš savo narių atviru balsavimu išsirenka pirmininką ir sekretorių. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, pirmininku tampa ilgiausią darbo stažą Gimnazijoje turintis komisijos narys. Rinkimų komisijos sekretorius yra atsakingas už dokumentų tvarkymą bei posėdžių protokolavimą.
10. Rinkimų komisijos funkcijos:
10.1. nustato Darbo tarybos rinkimų datą. Ji negali būti vėlesnė kaip du mėnesiai nuo Rinkimų komisijos sudarymo dienos;
10.2. Gimnazijos interneto svetainėje paskelbia kandidatų į Darbo tarybos narius registravimą ir nustato datą, iki kurios gali būti keliami kandidatai;
10.3. registruoja kandidatus ir sudaro kandidatų sąrašus;
10.4. organizuoja balsavimo biuletenių rengimą ir spausdinimą. Balsavimo biuleteniuose kandidatų į darbo tarybos narius pavardės surašomos abėcėlės tvarka. Balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas balsavimo pavyzdys ir renkamos darbo tarybos narių skaičius. Balsavimo biuletenių skaičius turi atitikti darbuotojų, turinčių balso teisę, skaičių. Kiekvienas balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas rinkimų komisijos pirmininko;
10.5. remdamasi iš Gimnazijos direktoriaus gautais duomenimis, sudaro darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Darbo tarybos rinkimuose, sąrašą;
10.6. organizuoja ir vykdo Darbo tarybos rinkimus;
10.7. suskaičiuoja rinkimų rezultatus ir paskelbia juos ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas nuo rinkimų dienos;
10.8. atlieka kitas funkcijas, būtinas Darbo tarybos rinkimams organizuoti ir vykdyti.
11. Rinkimų komisijos įgaliojimai pasibaigia Darbo tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

III SKYRIUS
DARBO TARYBOS RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

Kandidatų į darbo tarybą kėlimas

12. Kandidatais į Darbo tarybos narius negali būti Rinkimų komisijos nariai.
13. Gimnazijos direktorius negali dalyvauti, neturi balso teisės ir negali būti Darbo tarybos nariu.
14. Kandidatus į Darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai.
15. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga) turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į Darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas. Sudaromas atskiras Profesinės sąjungos siūlomų kandidatų sąrašas.
16. Kiekvienas Gimnazijos darbuotojas turi teisę pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į Rinkimų komisiją (1 priedas) ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą (2 priedas).
17. Kandidatų sąrašai (darbuotojų ir Profesinės sąjungos siūlomų kandidatų) sudaromi ne vėliau kaip keturiolika kalendorinių dienų iki Darbo tarybos rinkimų dienos.
18. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos Darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, Rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus.
19. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į Darbo tarybos narius, Rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad Darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais.

Darbo tarybos narių rinkimų organizavimas

20. Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.
21. Darbo tarybos rinkimai vyksta darbo metu.
22. Darbo tarybos rinkimų materialinį techninį aprūpinimą suteikia Gimnazijos direktorius.
23. Gimnazijos direktorius sudaro sąlygas visiems Gimnazijos darbuotojams dalyvauti rinkimuose ir už šį laiką jiems yra mokamas jų vidutinis darbo užmokestis.
24. Į Darbo tarybą renkami iš dviejų sudarytų kandidatų sąrašų (darbuotojų siūlomų kandidatų sąrašas ir Profesinės sąjungos siūlomų kandidatų sąrašas).
25. Kiekvienam rinkimuose dalyvaujančiam darbuotojui pasirašytinai išduodamas balsavimo biuletenis. Balsavimo biuletenyje atskirai pateikiamas darbuotojų siūlomų kandidatų sąrašas ir Profesinės sąjungos siūlomų kandidatų sąrašas. Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turi po tiek balsų, koks yra renkamos darbo tarybos narių skaičius, t. y. 3 balsai: darbuotojų siūlomų kandidatų sąraše – 2 balsai, Profesinės sąjungos – 1 balsas.
26. Pasibaigus rinkimų komisijos nustatytam rinkimų laikui, rinkimų komisija suskaičiuoja balsus ir surašo Darbo tarybos rinkimų protokolą.
27. Darbo tarybos rinkimų protokole turi būti nurodyta:
27.1. darbo tarybos rinkimų vieta ir laikas;
27.2. darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis;
27.3. kandidatų į darbo tarybos narius sąrašas ir renkamos darbo tarybos narių skaičius;
27.4. darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, skaičius;
27.5. darbo tarybos rinkimuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, išduotų ir nepanaudotų balsavimo biuletenių skaičius;
27.6. atskirai galiojančių ir negaliojančių (biuleteniai, kuriuose pažymėta daugiau kandidatų, negu nustatytas renkamos darbo tarybos narių skaičius, arba kuriuose neįmanoma nustatyti rinkėjo valios) balsavimo biuletenių skaičius;
27.7. kiekvieno kandidato surinktų balsų skaičius (pateikiamas visas kandidatų sąrašas, išdėstytas pagal rinkimuose gautą balsų skaičių mažėjančia tvarka);
27.8. kandidatų, išrinktų į darbo tarybą, sąrašas;
27.9. kandidatų, rinkimuose gavusių bent vieną balsą, bet neišrinktų į darbo tarybą, sąrašas (pagal jų surinktų balsų skaičių mažėjančia tvarka), pagal kurį sudaromas atsarginių darbo tarybos narių sąrašas.

IV SKYRIUS
RINKIMŲ REZULTATAI

28. Ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų nustatymo dienos Rinkimų komisijos pirmininkas Gimnazijos interneto svetainėje paskelbia Darbo tarybos rinkimų rezultatus ir protokolo kopiją įteikia Gimnazijos direktoriui.
29. Darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių Gimnazijos darbuotojų.
30. Jeigu dėl nepakankamo darbuotojų dalyvavimo Darbo tarybos rinkimuose šie rinkimai paskelbiami neįvykusiais, per artimiausias septynias kalendorines dienas yra rengiami pakartotiniai rinkimai. Jie laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo vienas ketvirtadalis balsavimo teisę turinčių Gimnazijos darbuotojų.
31. Išrinktais į Darbo tarybos narius laikomi tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsų.
32. Jeigu keli kandidatai surinko vienodą skaičių balsų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas Gimnazijoje yra didesnis.
33. Asmenys, esantys atsarginių darbo tarybos narių sąraše, kuris yra sudaromas šios tvarkos 27.9 punkte numatyta tvarka, eilės tvarka gali tapti Darbo tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva Darbo tarybos nario vieta.
34. Darbuotojas (darbuotojai), Gimnazijos direktorius per penkias kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos turi teisę raštu kreiptis į Rinkimų komisiją prašydami ištaisyti, jų manymu, per rinkimus padarytus Darbo kodekso (toliau – DK) pažeidimus. Rinkimų komisija šį prašymą turi išnagrinėti ir viešai paskelbti sprendimą per tris kalendorines dienas. Rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui per penkias kalendorines dienas nuo jo viešo paskelbimo. Teismas gali priimti sprendimą uždrausti sušaukti išrinktą darbo tarybą, iki išnagrinės pateiktą skundą. Teismas, nustatęs, kad buvo šiurkščiai pažeistos DK nuostatos ar suklastoti rinkimų dokumentai ir tai turėjo įtakos nustatant esminius rinkimų rezultatus, darbo tarybos rinkimų rezultatus panaikina.

V SKYRIUS
NAUJI IR PAKARTOTINIAI RINKIMAI

35. Naujos darbo tarybos rinkimus privalo inicijuoti Darbo taryba, pasiūlydama Gimnazijos direktoriui sudaryti rinkimų komisiją DK nustatyta tvarka.
36. Naujos darbo tarybos rinkimo procedūra pradedama likus ne mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams iki darbo tarybos kadencijos pabaigos arba per mėnesį nuo:
36.1. kai darbo taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti darbo tarybos nariu;
36.2. darbo tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip dviem trečdaliais darbo tarybos narių balsų;
37. Jeigu darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais dėl to, kad nepasiūloma pakankamai kandidatų, tokiu atveju nauji darbo tarybos rinkimai rengiami pagal DK nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo darbo tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.
38. Teismui nustačius, kad buvo šiurkščiai pažeistos DK nuostatos ar suklastoti rinkimų dokumentai ir tai turėjo įtakos nustatant esminius rinkimų rezultatus, ir panaikinus darbo tarybos rinkimų rezultatus, šaukiami pakartotiniai rinkimai. Pakartotiniai rinkimai, laikantis DK nustatytos tvarkos ir sąlygų, turi būti surengti ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
39. Jeigu vidutinis Gimnazijos darbuotojų skaičius, apskaičiuotas DK nustatyta tvarka, padidėja dvidešimt procentų ar daugiau ir dėl to padidėja DK nustatytas darbo tarybos narių skaičius, darbo tarybos pirmininkas DK nustatyta tvarka inicijuoja naujo nario ar narių su įgaliojimais iki veikiančios darbo tarybos kadencijos pabaigos rinkimus. Naujo nario ar narių rinkimus vykdo darbo tarybos rinkimų komisija.

VI SKYRIUS
NARYSTĖ DARBO TARYBOJE

40. Į darbo tarybą išrinktas darbuotojas darbo tarybos nariu laikomas nuo darbo tarybos rinkimų balsavimo rezultatų paskelbimo. Darbuotojas, esantis atsarginių darbo tarybos narių sąraše, darbo tarybos nariu vietoj narystę darbo taryboje pabaigusio darbuotojo tampa nuo darbo tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinami jo, kaip naujo darbo tarybos nario, įgaliojimai, priėmimo.
41. Narystė darbo taryboje pasibaigia:
41.1. atsistatydinus iš darbo tarybos, įteikiant prašymą darbo tarybos pirmininkui;
41.2. nutrūkus darbo santykiams;
41.3. mirus darbo tarybos nariui;
41.4. įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo darbo tarybos nario išrinkimas į darbo tarybą pripažintas neteisėtu;
41.5. pasibaigus darbo tarybos kadencijai;
41.6. atstatydinus iš darbo tarybos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip trečdalis darbdavio ar darbovietės darbuotojų, turinčių rinkimų teisę. Darbo taryba, gavusi tokį darbuotojų rašytinį reikalavimą, ne vėliau kaip per tris savaites turi surengti slaptą darbuotojų balsavimą, kuris yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbdavio ar darbovietės darbuotojų. Darbo tarybos narys atstatydinamas, jeigu už tai balsavo daugiau kaip du trečdaliai balsuojant dalyvavusių darbuotojų.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Visi dokumentai, susiję su Rinkimų komisijos sudarymu, rinkimų organizavimu ir vykdymu, taip pat balsavimo biuleteniai yra perduodami Darbo tarybai pirmajame jos posėdyje. Darbo taryba užtikrina jų saugojimą iki naujos darbo tarybos sudarymo.
43. Darbo tarybos veiklos organizavimo klausimus reglamentuoja darbo tarybos veiklos reglamentas, kurį savo kadencijos laikotarpiui tvirtina Darbo taryba visų darbo tarybos narių balsų dauguma.
44. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Darbo tarybos įgaliojimų pradžios darbo tarybos pirmininkas raštu informuoja Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie darbo tarybos sudarymą.
45. Nesutarimai tarp Darbo tarybos ir Gimnazijos direktoriaus, kurių nepavyko išspręsti derybomis, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
46. Šis Aprašas tvirtinamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.

_____________