Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d.

įsakymu Nr. V1-68

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos (toliau – gimnazijos) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sistemą, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų ir premijų, materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, 2017 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymu ir 2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. XII-2603, kitais teisės aktais ir galiojančiais jų pakeitimais.
 3. Pagrindinės šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Darbuotojas – asmuo, dirbantis gimnazijoje pagal su juo sudarytą darbo sutartį.

3.2. Darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą pagal darbo sutartį su gimnazija, t. y. pareiginis atlyginimas, priemokos.

3.3. Priemoka – darbo užmokesčio kintamoji dalis, kuri darbuotojui mokama už darbą nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų, t. y. už papildomus darbus, už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.

3.4. Premija – kintamoji darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti.

3.5. Materialinė pašalpa – tai finansinė parama darbuotojui (ar jo šeimai), skiriama darbuotojui, kurio materialinė būklė sunki dėl jo paties ligos, šeimos nario (sutuoktinio, vaiko, (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo ar kitų aplinkybių.

 1. Informaciją apie darbuotojus, t. y. jų išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir kitus duomenis, renka ir tvarko direktoriaus pavaduotojas ugdymui, raštvedys, duomenų įvesties operatorius.
 2. Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesni už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą.
 3. Su šia darbo apmokėjimo tvarka supažindinami visi gimnazijos darbuotojai, išsiunčiant per e. dienyną TAMO. Aplinkos darbuotojai (neturintys prieigos prie e. dienyno TAMO) su tvarka supažindinami pasirašytinai.

II SKYRIUS

DARBO LAIKO APSKAITA

 1. Darbo laiko apskaitos žiniaraštį atsakingi už šį darbą darbuotojai pildo kiekvieną dieną.
 2. Pasibaigus mėnesiui, paskutinę darbo dieną užpildyti ir atsakingų asmenų pasirašyti darbo laiko žiniaraščiai pateikiami ŠPT centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteriui.
 3. Kiekvieną mėnesį darbo užmokestis darbuotojams skaičiuojamas atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.

 III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS

 1. Gimnazijos darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:

10.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas:

10.1.1 A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

10.1.2 A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

10.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 m., ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.

10.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.

10.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

 1. Gimnazijos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:

11.1. Biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2 lygiui), atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

11.2. Specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2)  arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, mokytojų pareigybė priskiriama specialistų A2 lygio pareigybių grupei.

11.3. Kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui.

11.4. Darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

 1. Direktorius tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašą, naudodamasis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriumi.
 2. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas pareigybių skaičius įstaigos darbuotojų pareigybių sąraše nustatomas, atsižvelgiant į:

13.1 mokytojų kontaktinių valandų skaičių per mokslo metus, kuris nustatomas:

13.1.1 pagal sąlyginių klasių (grupių) skaičių ir dydį, kurie nustatomi pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, taip pat pagal įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos papildomai finansuojamą klasių (grupių) skaičių;

13.1.2 jeigu mokiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas – pagal grupių skaičių ir dydį, kuriuos nustato įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

13.2. vidutinį kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, skaičių, kuris nustatomas:

13.2.1 pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše nustatytas vidutinių kontaktinių valandų, tenkančių per mokslo metus vienai pareigybei, normas pagal sąlyginį klasės (grupės) dydį;

13.2.2 jeigu mokiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas, nustatomos ne daugiau kaip 888 kontaktinės valandos.

 1. Direktorius tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių sąraše esančių pareigybių aprašymus.
 2. Įstaigos darbuotojo pareigybės aprašyme nurodyta:

15.1 pareigybės grupė;

15.2 pareigybės pavadinimas;

15.3 konkretus pareigybės lygis;

15.4 specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);

15.5 pareigybei priskirtos funkcijos.

V SKYRIUS

DARBO UŽMOKESČIO SANDARA

 1. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

16.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

16.2. priemokos;

16.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

16.4. premijos.

 VI SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

 1. Gimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui (pareiginės algos bazinis dydis nustatomas įstatymu). Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.
 2. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais pagal Aprašo 1 priedą, atsižvelgiant į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama. Nustatyta gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio gimnazijos darbuotojų 4 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių.
 3. Gimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Aprašo 2 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.
 4. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio.
 5. A1 lygio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 proc.
 6. Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus pagal darbo apmokėjimo tvarkoje numatytus koeficientus nustato gimnazijos direktorius įsakymu.
 7. Gimnazijos direktorius įsakymu tvirtina Gimnazijos pareigybių sąrašą, pareigybių lygius ir pareigybių aprašus.
 8. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.
 9. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai, įgijus kvalifikacinę kategoriją ir (ar) pasikeitus kvalifikacinei kategorijai ar nustačius, kad gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas turi būti nustatomas iš naujo pasikeitus mokinių skaičiui, pedagoginio darbo stažui, kvalifikacinei kategorijai, veiklos sudėtingumui arba nustačius, kad direktoriaus ar jo pavaduotojo ugdymui pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio mokyklos darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius.

VII SKYRIUS

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

 1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Aprašo 3 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.
 2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Aprašo 3 priedą, atsižvelgiant į gimnazijoje ugdomų mokinių skaičių ir pedagoginio darbo stažą bei veiklos sudėtingumą.
 3. Pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.
 4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
 5. Mokytojų, pagalbos mokiniui darbo krūvio sandara (darbo pareigų paskirstymas pagal laiką) pateikiama šio aprašo 3 priede.

VII SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

 1. Gimnazijos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 2. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir pastoviąją dalį).
 3. Gimnazijos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio veiklos vertinimo.
 4. Perkėlus įstaigos darbuotoją į kitas pareigas gimnazijoje, pareiginės algos kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų išlieka iki kito gimnazijos darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo.
 5. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies procentinius dydžius pagal gimnazijos darbo apmokėjimo sistemą, įvertinęs gimnazijos darbuotojų praėjusių metų veiklą, nustato gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, įsakymu.
 6. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

 VIII SKYRIUS

DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS

 1. Gimnazijos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti gimnazijos darbuotojų, išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir gebėjimus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 2. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos yra nustatomos metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai, o einamaisiais metais priimtam gimnazijos darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos, tačiau jeigu iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali būti vieną kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos.
 3. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius gimnazijos darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. Gimnazijos darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos. Einamaisiais metais priimtam įstaigos darbuotojui ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per vieną mėnesį nuo priėmimo ar grįžimo į pareigas dienos. Jeigu, priėmus į pareigas įstaigos darbuotojus iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, jiems metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi.
 4. Gimnazijos darbuotojo tiesioginis vadovas kartu su įstaigos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:

40.1. Labai gerai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti premiją pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius.

40.2. Gerai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį. Pareiginės algos kintamosios dalies dydis ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies.

40.3. Patenkinamai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vienerius metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio.

40.4. Nepatenkinamai – teikia vertinimo išvadą gimnazijos direktoriui su siūlymu vieneriems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu nurodyta įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 1–3 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį ar mokykloje ugdomų mokinių skaičių ir (ar) pedagoginį darbo stažą numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Su darbuotoju sudaromas rezultatų gerinimo planas, kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kai po 2 mėn. Rezultatų gerinimo planą įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju gali būti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

 1. Gimnazijos direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų priima motyvuotą sprendimą pritarti ar nepritarti gimnazijos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo. Šis sprendimas galioja iki kito įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo. Priėmus sprendimą pritarti motyvuotam siūlymui, šis siūlymas įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šioje dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos ir galioja iki kito įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo.
 2. Įstaigos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.
 3. Jeigu dėl biudžetinės įstaigos darbuotojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių praleidžiami nurodyti terminai, darbuotojo veikla įvertinama per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos.
 4. Bibliotekininkų veiklos vertinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-09-19 įsakymu Nr. ĮV-948 patvirtintu „Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu“.
 5. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklos vertinimas vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-03-27 įsakymu Nr.V-279 patvirtintais „Valstybių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatai“.

IX SKYRIUS

PRIEMOKOS, PREMIJOS, DARBAS POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, DARBAS NAKTĮ BEI VIRŠVALANDINIS DARBAS

Priemokos ir premijos gimnazijos darbuotojams skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu.

 1. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
 2. Gimnazijos darbuotojams gali būti nustatomos priemokos:

48.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė;

48.2. už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokos dydis priklauso nuo gimnazijos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

 1. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
 2. Už darbą poilsio arba švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbo užmokestis arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
 3. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio.
 4. Įstaigų darbuotojams gali būti skiriamos premijos, neviršijant įstaigos darbo užmokesčiui skirtų lėšų, ne daugiau kaip kartą per metus:

52.1. atlikus vienkartines ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis;

52.2. įvertinus labai gerai gimnazijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą;

52.3 įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo sutartį.

 1. Premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
 2. Premija negali būti skiriama įstaigos darbuotojui, per paskutinius 12 mėnesių padariusiam darbo pareigų pažeidimą.

 X SKYRIUS

MATERIALINĖ PAŠALPA

 1. Gimnazijos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių),taip pat išlaikytinių, kurių globėjais ar rūpintojais įstatymų nustatyta tvarka yra paskirti įstaigos darbuotojai, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pateikti šių darbuotojų rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa iš gimnazijai skirtų lėšų.
 2. Mirus gimnazijos darbuotojui, jo šeimos nariams iš gimnazijai skirtų lėšų gali būti išmokama iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
 3. Gimnazijos darbuotojui materialinę pašalpą skiria gimnazijos direktorius įsakymu iš gimnazijai savivaldybės biudžeto darbdavio socialinei paramai skirtų asignavimų.

XI SKYRIUS

IŠSKAITYMAI IŠ DARBO UŽMOKESČIO

 1. Iš priskaičiuoto darbo užmokesčio išskaičiuojama:

58.1. įstatymų nustatyti mokesčiai (GPM, VSD, PSD);

58.2. antstolių patvarkymuose nurodytos sumos. Šie išskaitymai vykdomi gavus iš antstolių patvarkymus, kurie patvirtina darbuotojo pareigą mokėti alimentus, skolą už trūkumus, žalos atlyginimą ar kitus įsiskolinimus.

 1. Jei darbuotojas dirba keliose darbovietėse, jis pasirenka vieną, kurioje bus taikomas neapmokestinamas pajamų dydis.

XII SKYRIUS

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS, TERMINAI, VIETA

 1. Darbo užmokestis gimnazijos darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį, esant darbuotojo raštiškam prašymui – kartą per mėnesį. Už pirmąją mėnesio pusę kiekvieno mėnesio 25 dieną mokamas avansas, kurio suma nurodyta darbuotojo prašyme. Avanso suma negali viršyti 50 procentų priskaičiuoto darbo užmokesčio. Antroji atlyginimo dalis: apskaičiuota suma atėmus jau išmokėtą avansą ir visus priklausančius išskaitymus, išmokama kito mėnesio 10 dieną. Jeigu mokėjimo terminas sutampa su nedarbo arba šventine diena, jis perkeliamas į vėlesnę dieną.
 2. Atsižvelgiant į galimus finansinių lėšų gavimo sutrikimus ne dėl gimnazijos kaltės, darbo užmokesčio mokėjimo terminai gali būti keičiami apie tai informuojant darbuotojus.
 3. Avansui apskaičiuoti ir išmokėti sudaromas darbuotojų sąrašas „LObster“ programa. Avanso suma rašoma eurais be centų. Sudarytą žiniaraštį pasirašo direktorius ir atsakingi asmenys, kurie rengia darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 4. Darbo užmokesčio apskaita tvarkoma naudojant „LObster“ programą.
 5. Kiekvienų kalendorinių metų darbo užmokesčio duomenys kaupiami Asmeninėse sąskaitose–kortelėse.
 6. Darbo užmokestis gimnazijos darbuotojams pervedamas į darbuotojo nurodytą banko sąskaitą.
 7. Darbuotojų, dirbusių ne visas mėnesio darbo dienas, darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: pareiginės algos dydis padalijamas iš to mėnesio darbo dienų skaičiaus, gautas darbo dienos atlygis padauginamas iš dirbtų dienų skaičiaus.

XIII SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ LIGOS LAIKOTARPIUS

 1. Už dvi pirmąsias ligos darbo dienas gimnazijos darbuotojams mokama 62,06 procentų vidutinio darbo užmokesčio dydžio ligos pašalpa.

XIV SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ ATOSTOGAS

 1. Kasmetinės atostogos – tai darbo dienos (2017-06-06 XII TAR, 2017-06-14 Identifikacinis kodas 2017-10021, įsigalioja 2017-07-01), suteikiamos darbuotojams pailsėti ir atstatyti darbingumą, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį.
 2. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 20 darbo dienų. Darbuotojams iki 18 metų ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę). Darbuotojams iki 18 metų, neįgaliems, motinai ar tėvui, vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką, iki jam sueis 16 metų – 25 darbo dienos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496).
 3. Dirbantiems ne visą darbo dieną arba ne visą darbo savaitę atostogos netrumpinamos.
 4. Pailgintos 40 darbo dienų atostogos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496) suteikiamos pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą – Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. ĮSAK-1407 (aktuali redakcija).
 5. Papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą gimnazijoje: darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą – 3 darbo dienos, už kiekvienų paskutinių 5 metų darbo stažą – 1 darbo diena (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496).
 6. Pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių vasaros atostogų metu, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.
 7. Už pirmuosius darbo metus atostogos gali būti suteikiamos po 6 mėnesių nepertrauktojo darbo stažo gimnazijoje, bet ne vėliau kaip iki darbo metų pabaigos. Atostogos už antrus ir paskesnius darbo metus suteikiamos pagal atostogų grafikus bei tarpusavio susitarimu. Kasmetinių atostogų suteikimo grafikas yra tvirtinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 8. Atostogos dalimis suteikiamos šalims susitarus. Viena iš atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų (2017-06-06 XII TAR, 2017-06-14 Identifikacinis kodas 2017-10021, įsigalioja 2017-07-01).
 9. Atšaukti iš atostogų leidžiama tik darbuotojui sutikus. Nepanaudota atostogų dalis turi būti suteikiama kitu darbo metų laiku arba prijungiama prie kitų darbo metų atostogų.
 10. Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo kaltės), nepanaudotos atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą.
 11. Darbo užmokestis už kasmetines pailgintas ir minimalias atostogas mokamas nevėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Kai darbuotojui suteikiamos trumpesnės nei 10 darbo dienų atostogos, darbuotojui prašant atostoginiai gali būti išmokami ir su jam priskaičiuotu atitinkamo mėnesio darbo užmokesčiu.
 12. Draudžiama darbuotojams pakeisti atostogas pinigine kompensacija. Pasibaigus darbo santykiams, darbuotojui gali būti suteiktos atostogos arba, kai darbuotojas jų nepageidauja, išmokama piniginė kompensacija. Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas išmokama, kai nutraukiama darbo sutartis, neatsižvelgiant į jos terminą.
 13. Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas apskaičiuojama nepanaudotų atostogų kalendorinių dienų skaičių padauginus iš metinio darbo dienų koeficiento ir iš darbuotojo vienos dienos vidutinio darbo užmokesčio.
 14. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, gali turėti ne tik kasmetines, bet ir tikslines atostogas: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinės, neapmokamos. Šių atostogų suteikimas ir apmokėjimas vyksta Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

__________________________

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Valstybės ar savivaldybių įstaigų grupė Vadovaujamo darbo

patirtis (metais)

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu pareigybės lygis A
vadovų pavaduotojų
50 ir mažiau pareigybių nuo daugiau kaip 5 iki 10 6,1–12,2
daugiau kaip 10 6,2–12,3

__________________________

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės lygis Pastoviosios dalies koeficientai
profesinio darbo patirtis (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 daugiau kaip 10
A lygis 5-8,4 5,1-9,4 5,2-10,5 5,3–11,6
B lygis 4,6-8,1 4,7-8,2 4,8-8,4 4,9–8,9

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Pareigybės lygis Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
profesinio darbo patirtis (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 daugiau kaip 10
C lygis 4,0–5,83 4,03–5,94 4,06–6,16 4,5–7,8

_________________

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLOS VADOVO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

I SKYRIUS

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR DARBO KRŪVIO SANDARA

 1. Mokytojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.

Mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė kategorija Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 nuo daugiau kaip 15 iki 20 nuo daugiau kaip 20 iki 25 daugiau kaip 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59
Vyresnysis mokytojas   7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05
Mokytojas metodininkas     8,12 8,27 8,53 8,57 8,62
Mokytojas ekspertas     9,24 9,39 9,63 9,67 9,71

 

 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo mokytojams:

2.1. didinami 1–15 procentų dirbantiems klasėse (grupėse) kai ugdomi mokiniai dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius:

2.1.1. kai klasėje 1–2 mokiniai pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 3 procentais.

2.1.2. Kai klasėje 3 mokiniai, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 4 procentais.

2.1.3. Kai klasėje 4 mokiniai, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 5 procentais.

2.1.4. Kai klasėje 5 mokiniai, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 7 procentais.

2.2. Mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas didinami 3 procentais.

2.3 Mokantiems mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose pastoviosios pareiginės algos dalies koeficientas didinamas 2 procentais.

 • Direktoriaus įsakymu gali būti didinami iki 20 procentų kai mokslo metų eigoje klasėje (grupėje) mokinių skaičius viršija teisės aktais nustatytą didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje (grupėje).
 1. Jeigu mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas veikla atitinka du ir daugiau šio priedo 2 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.
 2. Mokytojų darbo laikas per savaitę yra 36 valandos. Mokytojų, darbo laiką sudaro:

3.1 Kontaktinės valandos skiriamos dalyko programos įgyvendinti pagal ugdymo planuose numatytas valandas, neformaliojo švietimo programoms – pagal programoje numatytas valandas, ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei.

 • Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.
 1. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo valandų skaičius per mokslo metus:
Pareigybė Kontaktinės valandos ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei (grupei) Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenėje Iš viso
Mokytojas (pedagoginis darbo stažas iki 2 metų) Mokytojas

Vyresnysis mokytojas

Mokytojas metodininkas

Mokytojas ekspertas

(pedagoginis darbo stažas nuo 2 metų)

1 010–1 410 102–502 1 512

 

 1. Mokytojui per metus skiriama ne daugiau kaip 888 kontaktinės valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, kuriuos tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, mokyti; šiuo atveju ne mažiau kaip 355 valandos skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti; ne mažiau kaip 152 valandos gali būti skiriamos vadovauti klasei (grupei).
 2. Mokytojui (jeigu jo pedagoginis darbo stažas iki 2 metų), dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktinės valandos, o dirbančiam pagal neformaliojo švietimo programas – ne daugiau kaip 924 kontaktinės valandos.

II SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 1. Specialiųjų pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 nuo daugiau kaip 15 iki 20 nuo daugiau kaip 20 iki 25 daugiau kaip 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59
Vyresnysis specialusis pedagogas   7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05
Specialusis pedagogas metodininkas     8,12 8,27 8,53 8,57 8,62
Specialusis pedagogas ekspertas     9,24 9,39 9,63 9,67 9,71

 

 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5 procentais teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose.

III SKYRIUS

PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 1. Psichologų, socialinių pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai
pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 nuo daugiau kaip 15 iki 20 nuo daugiau kaip 20 iki 25 daugiau kaip 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Socialinis pedagogas 6,91 6,94 7,0 7,13 7,35 7,38 7,42
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas 7,43 7,44 7,45 7,49 7,51 7,54 7,59
Vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas   7,6 7,63 7,67 7,97 8,01 8,05
Socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas     8,12 8,27 8,53 8,57 8,62
Socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas     9,24 9,39 9,63 9,67 9,71
 1. Socialinių pedagogų ir psichologų darbo laikas per savaitę yra 36 val.
 2. Pareiginės algos koeficientas dėl veiklos sudėtingumo gali būti didinamas socialiniam pedagogui 5–20 procentų, atsižvelgiant į įstaigos asignavimo lėšas.

 IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ UGDYMUI PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 1. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
Mokinių skaičius Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 daugiau kaip 15
iki 500 10,44 10,46 10,48
501 ir daugiau 10,5 10,65 10,8

 

 1. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną.
 2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo didinamas 5–10 procentų pavaduotojams ugdymui:

14.1 atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu ugdoma 10 ir daugiu mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

14.2 pavaduotojams ugdymui, jeigu mokykloje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje.

 V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Asmenys, rengiantys darbo užmokesčio apskaičiavimą skirtingoms darbuotojų kategorijoms, yra atsakingi ir už atitinkamą duomenų bazės kaupimą, reikiamų dokumentų pildymą, reikiamų ataskaitų pateikimą bei dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą, vadovaujantis nustatyta dokumentų archyvavimo tvarka.
 3. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvieną mėnesį.
 4. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susiję mokėjimai planuojami neviršijant asignavimo sąmatų darbo užmokesčio fondo.

______________________