Naudojimosi neatlygintinai gimnazijos patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas

Naudojimosi neatlygintinai gimnazijos patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos

direktoriaus 2017 m. lapkričio  30 d.

įsakymu Nr. V1- 233

 

NAUDOJIMOSI NEATLYGINTINAI JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS PATALPOMIS IR KITU TURTU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Naudojimosi neatlygintinai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos (toliau – Gimnazijos) patalpomis (renginių sale) ir kitu turtu tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) parengtas vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1TS-240 „Dėl leidimo neatlygintinai naudotis švietimo įstaigų patalpomis ir kitu turtu“.
 2. Ši Tvarka nustato Gimnazijos patalpų ir kito turto naudojimosi tvarką ir sąlygas trumpalaikiams ir vienkartiniams renginiams organizuoti.

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

 1. Bendruomenė, norinti naudotis Gimnazijos patalpomis ir jose esančiu turtu, privalo pateikti prašymą raštu Gimnazijos direktoriui nurodydama:

3.1. reikalingas renginiui patalpas (sporto salę, aktų salę, mokomuosius kabinetus, biblioteką ir kt);
3.2. reikalingą kitą turtą (mokymo priemones, kūno kultūros ir sporto inventorių, mokyklinius baldus, kompiuterius ar kt.);
3.3. patalpų naudojimo tikslus (švietimui, kultūrai, sportui ir rekreacijai, sveikatinimui ar kitai nekomercinei veiklai);

3.4. datą ir laiką (nuo/iki), kada pageidautų naudotis patalpomis;

3.5. Bendruomenę atstovaujančio ir atsakomybę už patalpų ir turto naudojimą pagal paskirtį prisiimančio asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį (ne jaunesnio nei 18 m.).

 1. Gimnazijos direktorius, gavęs prašymą, informuoja Bendruomenę apie galimybes naudotis mokyklos patalpomis ir turtu. Abi šalys aptaria sutarties sąlygas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

III SKYRIUS

PATALPŲ IR KITO TURTO NAUDOJIMOSI TVARKA

 1. Gimnazijos patalpomis leidžiama naudotis nuo 8.00 val. iki 21.00 val., laisvu nuo Gimnazijos renginių metu.
 2. Gimnazijos direktorius Bendruomenei patalpas ir kitą turtą suteikia pasirašydamas patalpų naudojimo sutartį su Bendruomenės atsakingu asmeniu.
 3. Už saugumą užsiėmimų metu atsako asmuo, sudaręs sutartį su Gimnazija.
 4. Gimnazijos budėtojas (valytoja, darbininkas, direktoriaus pavaduotoja ūkiui), gavęs mokyklos direktoriaus nurodymą, užregistruoja lankytojus ir įleidžia į patalpas asmenis, pateikusius savo asmens dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą).
 5. Gimnazijos direktorius negali suteikti patalpų Bendruomenei:

9.1. jei Bendruomenė pageidauja naudotis patalpomis pamokų, neformaliojo švietimo užsiėmimų, Gimnazijos švenčių ir/ar kitų renginių  metu, po 21.00 val., laiku, kuriuo patalpos naudojamos organizacijų, su kuriomis, atsižvelgiant į jų gautus prašymus, jau pasirašytos patalpų naudojimo sutartys;

9.2. jei Bendruomenė negali vykdyti sutartyje numatytų sąlygų:

9.2.1. nenurodo atsakingo asmens, kuris galėtų pasirašyti sutartį;

9.2.2. nenurodo, kokių patalpų ar kito turto reikia;

9.2.3. nenurodo, kokiam tikslui bus naudojamos patalpos;

9.2.4. nenurodo, kokiu laiku pageidauja naudotis patalpomis.

 1. Gimnazijos inventoriumi galima naudotis tik pagal paskirtį, išsinešti iš suteiktos patalpos griežtai draudžiama, o už sugadintą ar dingusį inventorių atsako asmuo, sudaręs sutartį.
 2. Bendruomenės renginių dalyviams draudžiama suteiktose Gimnazijos patalpose ir teritorijoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, atsivesti į patalpas naminius gyvūnus, vaikščioti, būti patalpose, kurios neįvardintos prašyme dėl leidimo naudotis Gimnazijos patalpomis.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Abiejų šalių pasirašyta sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
 2. Visa atsakomybė dėl nuomininkų sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių ne dėl gimnazijos kaltės, tenka sportuojančiai ar kitokia veikla užsiimančiai žmonių grupei.
 3. Gimnazija turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šią tvarką, taip pat asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems nuomininkams.
 4. Gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę nutraukti sutartį su nuomotoju, pažeidusiu taisykles.
 5. Gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pasilieka teisę keisti nuomojamų patalpų nuomos laiką, atsižvelgdamas į švenčių ir poilsio dienas, sporto varžybų ir treniruočių tvarkaraščius bei galimus kitus pakeitimus.
 6. Tvarkos aprašą, tvarkos aprašo papildymus ar pakeitimus tvirtina gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
 7. Ši tvarka skelbiama gimnazijos interneto svetainėje www.jralio.lt

 

________________