ĮSAKYMAS DĖL JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO 2021–2022 M. M. DALINIO PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO 2021–2022 M. M. DALINIO PAKEITIMO

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1924 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 ,,Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, k e i č i u iš dalies Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ugdymo plano 2021–2022 m. m., patvirtinto Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-87 „Dėl Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ugdymo plano 2021–2022 m. m. patvirtinimo“:
                 1. 6 punktą: I–II klasėms ugdymo proceso pabaiga – 2022-06-28, III klasėms – 2022-06-20;
                 2. 7 punktą: I–II klasėms II pusmečio pabaiga – 2022-06-28, III klasėms – 2022-06-20.
          Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno darbo ginčų komisijai (L. Sapiegos g. 12, Kaunas).

Direktorė                                                                               Zita Gudonavičienė


Comments are closed.