KURIAME LIETUVOS ATEITĮ

KURIAME LIETUVOS ATEITĮ

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 

Projektą vykdo Nacionalinė švietimo agentūra su partneriais (savivaldybėmis).

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2022-2023 m.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Uždaviniai:

  • padėti savivaldybėms (mokyklų steigėjams) sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerėti;
  • gerinti stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių bendrojo ugdymo mokyklų atsakomybę ir atskaitomybę už ugdymo kokybę, skiriant finansavimą veiklai tobulinti ir gerosios patirties sklaidai;
  • sumažinti bendrojo ugdymo kokybės skirtumus tarp savivaldybių ir bendrojo ugdymo mokyklų, suteikiant konsultacinę pagalbą ir finansavimą silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms.

Projekto veiklos:

– tiksliniai metodiniai renginiai projekte dalyvaujančių mokyklų vadovams, pavaduotojams ir savivaldybių administracijų atstovams, siekiant sustiprinti jų kompetencijas, padedančias  efektyviai planuoti ir įgyvendinti mokyklų veiklos tobulinimo planus;

– išorinis mokyklų vertinimas pagal Geros mokyklos koncepciją. Išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra;

– mokyklų veiklos tobulinimo planų įgyvendinimas. Kokybės krepšelis skiriamas dvejiems mokslo metams mokyklos veiklos tobulinimo planui įgyvendinti.
Kokybės krepšelio lėšos – 127 eurai kiekvienam mokyklos mokiniui;

– mokyklų pažangos vertinimas. Įgyvendinus mokyklų tobulinimo planuose numatytas veiklas, Nacionalinė švietimo agentūra atliks silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų padarytos pažangos išorinį vertinimą. Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos padarytą pažangą įsivertins pačios.

2022 m. 

         Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos III klasių mokiniai su biologijos mokytoja Idilija Balickiene dalyvavo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vykusioje  tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „The COINS“.

Paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose 20 gimnazijos moksleivių chromatografijos būdu tyrė įvairius natūraliai gaunamus pigmentus, aptarė fermentų panaudojimą genų inžinerijoje.

Gimnazistai susipažino su nervų sistema, trumpa jos funkcijos ir lokalizacijos istorija, praktiniuose užsiėmimuose tyrė sąlyginį vyzdžio refleksą, trumpalaikę regimąją atmintį, funkcinę asimetriją, atliko Stroop‘o testą, analizavo reakciją ir judesių greitį.

Po įdomių teorinių ir praktinių veiklų mokiniai dalyvavo diskusijoje apie studijas VU Gyvybės mokslų centre.

ES ir Jonavos raj. savivaldybės finansuojamas „Kokybės krepšelio“ projektas padeda įgyvendinti patyriminį ugdymą gimnazijoje.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

 


Comments are closed.